En ensidig värld i ett mångsidigt klassrum - En granskning av lärares högläsningsböcker ur ett genus-, klass- och etnicitetsperspektiv

DSpace Repository

En ensidig värld i ett mångsidigt klassrum - En granskning av lärares högläsningsböcker ur ett genus-, klass- och etnicitetsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En ensidig värld i ett mångsidigt klassrum - En granskning av lärares högläsningsböcker ur ett genus-, klass- och etnicitetsperspektiv
Author Lundh, Sofia ; Nilsson, Emelie
Date 2016
Swedish abstract
Alla texter förmedlar olika bilder av världen, detta innebär att lärares textval blir betydelsefulla. Studiens syfte är därför att analysera hur perspektiven genus, klass och etnicitet framställs i ett urval av högläsningsböcker. Vi har även valt att ta del av lärarnas reflektioner kring bokval samt hur de ser på perspektiven genus, klass och etnicitet vid val av böcker. För att samla in vårt empiriska material har vi intervjuat sex lärare i årskurs 1-3 och analyserat tio högläsningsböcker. Böckerna analyserade vi genom en kritisk textanalys där huvudkaraktärerna stod i centrum. Hilary Janks begrepp dominans, mångfald och tillgång applicerades också på resultatet. Vi presenterar teori och tidigare forskning om lärares textval, texters påverkan samt om genus, klass och etnicitet i barnlitteraturen. Denna har vi sedan använt oss av för att analysera vårt resultat som består av presentationer av varje bok samt tolkningar av hur genus, klass och etnicitet framträdde i respektive bok. Vi har även gjort en sammanställning över hur de tre perspektiven framställs i samtliga böcker, samt en intersektionell analys av utvalda karaktärer. Intervjusvaren redogörs också för och analyseras utifrån vår teoretiska referensram. Resultatet visade på en dominans av manliga och könsstereotypa huvudkaraktärer, samt att karaktärer med vit hudfärg och av medelklass var de som dominerade. Resultatet visade även att lärarna generellt sett inte tänkte på perspektiven genus, klass och etnicitet då de valde böcker utan istället fokuserade på att språket skulle vara lättförståeligt för eleverna samt att böckerna skulle väcka intresse och läslust. Vår slutsats blev därför att lärarnas svar stämde med den bild textanalyserna gav, då böckerna inte visade på särskilt stor mångfald utifrån perspektiven genus, klass och etnicitet. Vi hoppas att denna studie kan väcka medvetenhet hos pedagoger, och inspirera till kritisk granskning av texter.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 53
Language swe (iso)
Subject etnicitet
genus
intersektionellt perspektiv
klass
kritisk textanalys
textval
Handle http://hdl.handle.net/2043/20667 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics