Identitet och kultur - ett projektarbete i en multikulturell skola

DSpace Repository

Identitet och kultur - ett projektarbete i en multikulturell skola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Identitet och kultur - ett projektarbete i en multikulturell skola
Author Sennö, Nina
Date 2006-02-15
English abstract
Identity and Culture - a Project at a Multicultural School
Swedish abstract
Undersökningen är en utvärdering av projektarbetet som haft till syfte att ge den enskilde eleven tillfälle att reflektera över sin identitet och att stärka sitt självförtroende samt kunna placera sig själv i ett större kulturellt sammanhang för att därigenom, i ett långsiktigt perspektiv, ha lättare att tillgodogöra sig nya kunskaper. Projektet har utformats med stöd av läroplaner och kursplaner för ämnena bild och SO, formuleringar om hur autentiska frågor kan bidra till ett kritiskt förhållningssätt samt teorier om hur identiteter skapas. Genom intervjuer med ett fåtal deltagande elever och studier av elevernas skriftliga inlämningsuppgifter har jag utvärderat projektet. Undersökningen visar att eleverna upplevt det positivt att få tillfälle att reflektera över den egna identiteten och att det ämnesintegrerade arbetssättet bidragit till att ge projektet en helhet. De autentiska frågorna har bidragit till att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper kommit till användning. Undersökningen visar också att eleverna uppmuntrats att bilda egna uppfattningar och i viss mån ifrågasätta yttre påverkan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Identitet
Individuell utgångspunkt
Kultur
Mångkultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/2070 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics