Slutrapport Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak : Kvalitetssikring i den offentlige ældreomsorg : äldrevård og uddannelse : utbildning i Øresundsregionen

DSpace Repository

Slutrapport Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak : Kvalitetssikring i den offentlige ældreomsorg : äldrevård og uddannelse : utbildning i Øresundsregionen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Other
Title Slutrapport Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak : Kvalitetssikring i den offentlige ældreomsorg : äldrevård og uddannelse : utbildning i Øresundsregionen
Author Christensen, Jonas
Date 2014
English abstract
The purpose of this project is to establish a regional (the Øresund region) network within the elderly care sector, CareSam. This network will bring together interest groups in order to create in-service training, identify opportunities for cooperation, and provide a two-way knowledge transfer within the region. Within this network, interest-groups will be represented in order to initiate in-service training, identifify co-operation possibilities and transferation of knowledge on both sides of the Øresund region. The project will make substantial and transparent contributions to the development of quality assessment for public-sector elderly care in the region. Even though there are many similarities between Sweden and Denmark, there is significant potential for knowledge transfer within the elderly sector – Sweden and Denmark have different traditions when it comes to client influence, education systems, service and attitudes. A growing number of danes are establishing in Skåne and many of those danes are assumed to stay as pensioner’s in Skåne. Even though there are many similarities between Danes and Swedes when it comes to culture, there are significant differences in the welfare sector and expectations and experiences on welfare. This is the reason why there is a significant potential of knowhow transferation and learning from each other in the region; in the area of education, client participation and what to expect from service. This is the reason why there is a significant potential of knowhow transferation and learning from each other in the region; in the area of education, client participation and what to expect from service. The project should investigate this potential. CareSam is a cooperative initiative between Malmö University, Sweden (www.mah.se) and Roskilde University, Denmark (www.ruc.dk), as well as Scania´s Association of Local Authorities, Sweden (www.kfsk.se) and Metropol College, Denmark (www.phmetropol.dk). The project content includes theoretical inputs, evaluation and process work. The goals of the project are to strengthen the day-to-day integration of the elderly sector in the Øresund region, to establish a functional network, and to promote knowledge acquisition in the following areas: • Cultural knowledge and the future of elderly care in the Øresund region • Education in the elderly sector • Dementia in the elderly and its impact on staff. The project will contribute in a substantial and transparent way in order to develop the quality assessment within the (public) elderly-care sector in our region. The project content of theoretical input, inspiration and process work. Project goals are to: a) Strenghten the integration of on a daily-basis in the Elderly sector in the Öresund region b) Establish a network. Further on, there is a goal to develop knowledge focusing a) Cultural knowledge and reflections on the future of the elderly-care in the Øresund region b) Education in the elderly sector and c) Dementia among elderly and its impact on staff-people. Project goals are also to: Inspire different interest-groups on both sides of the Øresund region by using new, professional inputs Know-how transferation, mutual exchange of experiences on a cross-border basis and develop new, concrete knowledge based project-ideas as a quality assessment and integration tools As a consequence of a more integrated labour market in the Øresund region, the project will contribute to raise and deepen knowledge and understanding for both demands and needs in the elderly care. It will also stimulate and support the recruitment of staff-people. As a result, a film and an anthology was produced www.mah.se/caresam http://dspace.mah.se/handle/2043/16574
Swedish abstract
Caresam är ett samarbetsprojekt mellan Malmö högskola, Roskilde universitet, Kommunförbundet Skåne och Professionshöjskolen Metropol under projektledning av med Malmö Högskola. Två intressenter ingick i projektet från början, men i dialog med projektgruppen, valde dessa att endast vara representerade i projektets seminarieserie och ej stå kvar som formella intressenter. Caresam står för Omsorg i samverkan, ett projekt som stöds av som stöds av EU-Interreg I VA. Projektet är treårigt och avslutas i december 2013 med, utöver slutrapport, antologi och utbildningsfilm. Caresam-filmen har producerats i olika äldreboendemiljöer på dansk och svensk sida, där medarbetare i danska och svenska kommuner medverkar. Film utgör en aktivitet som tillkommit under projektets senare del och syftar till att inspirera, initiera och introducera kring de frågor som Caresam projektet behandlar. Syftet med projektet, som finansieras av Interreg IV A, är att utbyta erfarenhet och bidra till utvecklingen av framtidens äldreomsorg. Svenska och danska forskare och praktiker i samverkan är ett utmärkande drag i projektet, där medarbetare i äldreomsorgen i Skåne och i huvudstadsregionen har under hela projekttiden varit aktiva i tre delprojekt. De målgrupper som Caresam riktar sig till är; äldreomsorgsutbildning och medarbetare i äldreomsorgen, men även kommunala förvaltningar, interesseorganisationer och brukarorganisationer. I projektet har ett nätverk etablerats; CareSam, bestående av forskare, praktiker; medarbetare, ledare, utbildningsansvariga och representanter från intresseorganisationer inom äldreomsorgen/äldrevården. Nätverkets mål är att ge bidrag en aktiv och engagerad dialog om framtidens äldreomsorg/äldrevård i regionen på en föränderlig arbetsmarknad, där kompetenser rör sig öresundsregionalt. Under projektets första år, 2011, har fyra seminarier om framtidens äldreomsorg genomförts, med fokus på utbyte och kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte i Öresundsregionen. Denna seminarieserie syftade till att fånga upp aktuella frågeställningar i regionen, vilket ledde till att Caresam identifierade tre områden som man arbetat vidare med i olika arbetsgruppergrupper, där fördjupade teman definierats; a) nytänkande i äldreomsorgen b) framtidens äldreutbildning och lärande och c) kompetensutveckling i praktiken – fokus demens. Under projektets andra år, 2012 har fördjupade dialogseminarier och workshops genomförts, vars olika aktiviteter bidrar till vardagsintegration, exempelvis arbetsplatsväxling och studiebesök. På basis av under 2012 fördjupade dialogseminarier, så har under 2013 tre avslutande seminarier/workshops genomförts i Caresam, vilka sammanfattningsvis har resulterat i konklusioner kring olika synsätt och kulturer även om också betydande likheter har kunnat ses. I antologin publiceras bidrag som alla på ett eller sätt presenterats inom ramen för Caresams verksamheter. Föreläsare och intresserade har bjudits in att medverka. Antologin rör ett flertal teman som är aktuella på flera håll i en Öresundsregional äldreomsorg och forskningen kring denna. Här har praktiker, forskare och utbildare bidragit med sina reflektioner utifrån egna erfarenheter och forskning, men också som resultat av aktivt deltagande i Caresam. Ett viktigt resultat som kan iakttas utifrån de olika bidragen är att vi tycks kunna tala om en äldreomsorg som visar nationella skillnader vad gäller organisation och strukturer. Men framför allt kan vi skönja idémässiga likheter och inte minst bevittnar vi äldreomsorg och äldrepolitik som är dynamisk i så måtto att äldres och omsorgspersonals behov får en alltmer framskjuten plats. Om detta bevittnar de talrika lokala projekt som redovisats i boken. Några bärande slutsatser i projektet är; a)medvetenheten om skillnader i äldreomsorgens organisering och utbildningstraditioner viktig för att se och förstå det gemensamma b) fokus i Sverige ligger mer på attityder och service och mer brukarfokus i Danmark, där i Danmark man uppfattas vara mer flexibel och lägger stor vikt vid att tillbringa tid tillsammans med klienten. I Sverige har vi ett tydligare systemtänkande som innebär att vi fokuserar mer på att göra än på att vara c) Äldrerådens stora referensmakt Danmark, emedan i Sverige anhörigföreningarna istället har en viktig roll. Projektet har kontinuerligt kommunicerats genom såväl interna som externa informationskanaler. Sammanfattande se - http://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2014/Mer-fokus-pa-att-gora-an-pa-att-vara-i-svensk-aldreomsorg/ Film och antologi - se: www.mah.se/caresam http://dspace.mah.se/handle/2043/16574
Publisher EU-Interreg
Pages 1-8
Language swe (iso)
Subject Äldreomsorg
Profession
Gränsöverskridande
Integration
Öresund
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Final report, Project financed by the EU-Interreg I-IV A
Handle http://hdl.handle.net/2043/20729 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics