I vilken grad upplever flickor och pojkar att läroboken i naturvetenskap vänder sig till dem?

DSpace Repository

I vilken grad upplever flickor och pojkar att läroboken i naturvetenskap vänder sig till dem?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title I vilken grad upplever flickor och pojkar att läroboken i naturvetenskap vänder sig till dem?
Author Larsson, Emma ; Malmström, Elisabet
Date 2006
Swedish abstract
I denna studie har vi valt att undersöka huruvida eleverna i skolår fyra och fem upplever att läroböcker i naturvetenskap vänder sig till dem. Det vi ville undersöka var om det fanns någon skillnad i hur flickor och pojkar uppfattar läroboken i naturvetenskap, och om läroboken tog hänsyn till elevernas erfarenhetsvärld. Vi valde att intervjua elever från två olika skolor i södra Sverige. I vår undersökningsgrupp ingick 14 elever, varav sju flickor och sju pojkar. Vid intervjutillfällena fick eleverna parvis svara på frågor om bilder och text ur en läroboksserie i naturvetenskap för skolår 4-6, från slutet av 1990-talet. Utifrån detta kunde vi få en inblick i elevernas förförståelse och erfarenhetsvärld. Sett ur genusperspektiv kunde vi i resultatet urskilja att flickor och pojkar upplever att läroböckerna i naturvetenskap vänder sig något mer till pojkar. Vi kunde också dra slutsatsen att bilderna i läroböckerna knöt an till elevernas erfarenhetsvärld, bortsett från en bild som enbart pojkarna kunde identifiera.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject science
textbook
gender
naturvetenskap
lärobok
genus
Handle http://hdl.handle.net/2043/2078 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics