Olika pedagogers syn på barn i behov av särskilt stöd

DSpace Repository

Olika pedagogers syn på barn i behov av särskilt stöd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Olika pedagogers syn på barn i behov av särskilt stöd
Author Andersson, Nina ; Åström, Karin
Date 2006
Swedish abstract
SAMMANFATTNING I vårt examensarbete kommer vi att skildra olika pedagogers syn på barn i behov av särskilt stöd och deras skolgång. Syftet med detta är upptäcka och belysa skillnader och likheter mellan pedagogerna i den ”stora” skolan och pedagogerna på resursskolorna. Vårt syfte är även att ta del av olika pedagogers verklighet och därigenom skapa beredskap inför vårt kommande yrke som pedagoger. I vår undersökning intervjuade vi fyra pedagoger från den ”stora skolan” och fyra pedagoger från resursskolan. Resultatet av undersökningen har vi delat in i tre olika teman. I anslutning till varje tema har vi jämfört och kopplat till litteraturstudier. Vi har även jämfört de båda grupperna och därefter tolkat det resultat vi kommit fram till. Hur definierar pedagogerna i undersökningen barn i behov av särskilt stöd: Vår slutsats är att barn i behov av särskilt stöd är ett svårdefinierat begrepp. Genom vår undersökning har vi funnit en naturlig uppdelning av begreppet: barn i kunskapsrelaterade svårigheter och barn i socioemotionella svårigheter. Hur ser pedagogerna på skolmiljön och dess inverkan på barn i behov av särskilt stöd: Gemensamt för pedagogerna i vår undersökning är deras negativa inställning till miljön på den ”stora skolan” och dess inverkan på barn i behov av särskilt stöd. En intressant upptäckt var avsaknaden av positiva barnförebilder på resursskolorna. Vad anser pedagogerna om begreppet ”en skola för alla”: Vi upptäckte att alla pedagogerna i undersökningen hade en egen vision av en skola för alla. Dock poängterade pedagogerna att bristen på resurser var ett hinder på vägen mot skapandet av en skola för alla. Det gick även att finna spår av den ständigt pågående debatten gällande inclusion kontra exclusion av barn i behov av särskilt stöd. Nyckelord: barn, särskilt stöd, resursskola, ”stora skolan”, en skola för alla
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn
särskilt behov
stora skolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/2080 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics