“Jag kan klara ganska mycket, inte allt men lite mer än förut” - en studie om utomeuropeiska immigranters integration i Sverige

DSpace Repository

“Jag kan klara ganska mycket, inte allt men lite mer än förut” - en studie om utomeuropeiska immigranters integration i Sverige

Details

Files for download
Icon
Examensarbete - ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title “Jag kan klara ganska mycket, inte allt men lite mer än förut” - en studie om utomeuropeiska immigranters integration i Sverige
Author Fjellner, Linnéa ; Edin, Karin
Date 2016
Swedish abstract
Invandringen till Sverige har stigit kraftigt under de senaste åren. I lagen står det att dessa immigranter ska ges vissa etableringsinsatser, men tidigare forskning visar på ytterligare social och psykisk problematik i och med integration som måste tillgodoses. Med anledning av den rådande situationen har syftet med föreliggande studie varit att beskriva och analysera vuxna utomeuropeiska nyanländas upplevelser av deras första tid i Sverige. De frågor som ställts är följande: Vilka är utmaningarna som informanterna har upplevt i och med integration? Hur upplevs utmaningarna som informanterna erfarit? Vilka delar av integrationen anser informanterna har varit centrala för att möta dessa utmaningar? Studien är baserad på kvalitativa intervjuer som genomförts med sju informanter med utomeuropeisk bakgrund. De teoretiska utgångspunkterna är Antonovskys teori om KASAM där begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet tagits i anspråk, samt Bourdieus teoretiska begrepp socialt kapital och kulturellt kapital. Det huvudsakliga resultatet av studien visar att informanterna upplevt vissa svårigheter i samband med flytten till, och integrationen i Sverige. De mest framträdande hindren har varit språkbarriären, svårigheten att erhålla ett socialt sammanhang och att förvärva nytt kulturellt kapital, samt att informanterna upplevt en förändring av sin identitet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject integration
nyanlända vuxna
utmaningar
hinder
erfarenheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/20801 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics