"Ingen lag eller förordning är mäktigare än förståelsen"

DSpace Repository

"Ingen lag eller förordning är mäktigare än förståelsen"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Ingen lag eller förordning är mäktigare än förståelsen"
Author Christiansson, Sofia ; Stenholm, Maria
Date 2016
Swedish abstract
Ökat valutbud och komplexa valsituationer gör att ungdomar behöver utveckla valkompetens för att ha beredskap att möta ett framtida yrkesliv och en arbetsmarknad i ständig förändring. En kompetens vilken kräver färdigheter som skapas genom process över tid och innefattar förmågan att utifrån självkännedom samt vetskap om utbud kunna fatta och genomföra beslut och som är ett studie- och yrkesvägledande uppdrag som vilar på hela skolans ansvar, men där flertalet granskningar visat på brister i kontinuitet och kvalité. Studiens syfte varit att analysera mellanstadielärares förutsättningar för arbete med studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Sex lärare har intervjuats för att undersöka hur deras förståelse, kunnande och vilja ser ut, i förhållande till uppdraget. Ett av studiens tydligaste resultat visar, i likhet med tidigare forskning, på bristande medvetenhet om ansvar och innebörden av uppdraget. Lärare likställer studie- och yrkesvägledning främst med den informativa delen inför gymnasiet, så som behörighetskrav, regelverk samt programutbud och ser studie- och yrkesvägledaren som ansvarig. Denna förståelse kan antas vara en förklaring till utebliven förändring trots påvisade brister över tid, då förståelse, kunnande och vilja i växelverkan är betydande förutsättningar för förändring i enlighet med implementeringsteori.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förutsättningar
Implementering
Mellanstadielärare
Närbyråkrater
Studie- och yrkesvägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/20802 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics