”…man har ju tagit del av två lärarutbildningar, såklart att jag har mer i mitt bagage.”

DSpace Repository

”…man har ju tagit del av två lärarutbildningar, såklart att jag har mer i mitt bagage.”

Details

Files for download
Icon
Examensarbete Lotta ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”…man har ju tagit del av två lärarutbildningar, såklart att jag har mer i mitt bagage.”
Author Olsson, Lotta ; Kristiansson, Emilie
Date 2016
English abstract
Earlier research and newspapers show that many immigrant academics come to Sweden, including teachers, while there is a great shortage of educators. Foreign teacher training (ULV-project) is a project at six universities and colleges in Sweden, where a teacher with a foreign degree can turn to complete their education and get a Swedish teacher certification. For this reason, the purpose of the thesis is to examine immigrant teachers' views of the ULV-project and what obstacles and opportunities they faced. We also examined how they perceive the access to educational and vocational guidance. In order to answer our questions, previous research, the theory Planned happenstance and concepts Capital and Habitus along with qualitative interviews were used. The empirical data was collected through six interviews with ULV participants from Malmö University. The result shows that participants look positively on the project and they experience many possibilities. They argue, for example, that they now have two teacher education degrees and that they have developed and grown tremendously as both a person and a teacher. The result also shows that language, which from the beginning was their greatest perceived barriers today, can be seen as an opportunity.
Swedish abstract
Tidigare forskning och dagstidningar visar att det kommer många invandrade akademiker till Sverige, däribland lärare, samtidigt som det råder stor brist på pedagoger. Utländska lärares vidareutbildning är ett projekt vid sex universitet och högskolor i Sverige, dit lärare med en utländsk examen kan vända sig för att komplettera sin utbildning och få en svensk lärarlegitimation eller behörighet. Med anledning av detta är syftet med arbetet att undersöka invandrade lärares syn på ULV-projektet och vilka hinder och möjligheter de mött. Vi har även undersökt hur de upplever tillgången till studie- och yrkesvägledning. För att besvara våra frågeställningar har tidigare forskning, teorin Planned happenstance och begreppen Kapital och Habitus tillsammans med kvalitativa intervjuer använts. Det empiriska materialet inhämtades genom sex kvalitativa intervjuer med ULV-deltagare från Malmö högskola. Resultatet visar bland annat att deltagarna ser positivt på projektet och upplever många möjligheter. De menar till exempel att de nu har två lärarutbildningar och att de har utvecklats och vuxit oerhört som både person och pedagog. Resultatet visar även att språket, som från början var deras största upplevda hinder, idag kan ses som en möjlighet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject ULV-projektet
Invandrade Lärare
Studie- och yrkesvägledning
Hinder
Möjligheter.
Opportunities
ULV-project
Immigrant Teachers
Study- and career guidance
Obstacles
Handle http://hdl.handle.net/2043/20803 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics