Förskola 2.0 – En studie av barns samspel runt den digitala plattan i förskolan

DSpace Repository

Förskola 2.0 – En studie av barns samspel runt den digitala plattan i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Förskola 2.0 – En studie av barns samspel runt den digitala plattan i förskolan
Author Johnsson, Anna ; Svensson, Veronica
Date 2016
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka och skapa förståelse för hur barn på en förskola agerar, interagerar och samspelar med varandra när de använder digitala plattor, samt hur detta relaterar till lek och till begreppet plats. Följande frågor har undersökts: Hur påverkas barns samspel vid den digitala plattan av den fysiska platsens förutsättningar? Hur skapar barn egna platser runt den digitala plattan? Hur förhåller sig leken och dess kännetecken till barns samspel vid den digitala plattan? Studiens teoretiska ramverk utgörs av ett barndomssociologiskt perspektiv, i vilket utgångspunkterna är att barndomen betraktas som en social och kulturell konstruktion och barnet ses som en aktiv medskapare av denna barndom. Barnens samspel har studerats med hjälp av lekteori samt begreppen plats och barns egna platser. Vi har använt oss av kvalitativ forskningsmetod och det empiriska materialet utgörs primärt av videoobservationer som kompletterats med fältanteckningar. Studiens resultat visar att barns samspel vid den digitala plattan kan ta sig olika uttryck, vilka påverkas av fysiska platsers olika förutsättningar i form av aktivitetserbjudanden och implicita regler. Resultatet visar även att barn, gemensamt och individuellt, kan skapa egna platser runt den digitala plattan och att såväl skapandet som upprätthållandet av dessa platser kan kopplas till användandet av leksignaler.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject digital platta
förskola
lek
plats
samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/20811 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics