Problematiken med språk i matematiken -en studie på elever i årskurs 7

DSpace Repository

Problematiken med språk i matematiken -en studie på elever i årskurs 7

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Problematiken med språk i matematiken -en studie på elever i årskurs 7
Author Nilsson, Sara
Date 2016
Swedish abstract
Forskning inom den språkliga aspekten av matematikundervisning antyder att elever med undervisningsspråket som sitt andraspråk missgynnas. Orsakerna till detta antas vara att eleverna inte förstår vad som efterfrågas när frågorna är textbaserade, såväl som att det matematiska språket skiljer sig från det vardagliga språket i så pass stor utsträckning att det blir som ännu ett språk för eleverna att lära sig behärska. Men det finns även forskning som antyder att flerspråkigheten ger eleven kognitiva fördelar när det kommer till att lösa matematiska problem. Denna studie syftar till att undersöka ifall elever i skolor i och kring Malmö med en flerspråkig bakgrund har större problem med textbaserade matematiska frågor än vad enspråkiga elever har. Enkätundersökningar genomfördes på två skolor i områden med olika mångkulturell bakgrund, 69 elever i årskurs 7 ingick i studien varav 29 elever var två- eller flerspråkiga. Enkäten bestod av två delar, en där frågorna framställdes symboliskt och en där de var textbaserade. Resultaten på de båda delarna av enkäterna jämfördes mot varandra, såväl som med avseende på elevernas språkliga bakgrund, tid de har bott i Sverige såväl som på vilken skola de gick. Resultaten på denna studie påvisar inte att två- eller flerspråkiga elever missgynnas inom matematikundervisningen på grund av deras språkliga bakgrund. Dock antyder resultaten att elever generellt har svårare för att lösa textbaserade matematiska uppgifter.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Matematik
Språk
Tvåspråkighet
Andraspråk
Flerspråkighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/20818 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics