Positioneringssystem med applikationsspecifika och platsknutna funktioner för en zonindelad inomhusmiljö

DSpace Repository

Positioneringssystem med applikationsspecifika och platsknutna funktioner för en zonindelad inomhusmiljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Positioneringssystem med applikationsspecifika och platsknutna funktioner för en zonindelad inomhusmiljö
Author Bjärntoft, Andreas ; Mösenbacher, Karl
Date 2016
English abstract
This report presents a proof-of-concept regarding indoor positioning based on Bluetooth beacons and mobile phones, combined with a system for visitor management. This against the background of a desire to facilitate the interaction between teachers and students at Malmö University. As a result of that Malmö University moved to new facilities, the teachers' workplaces changed, which led to students having difficulty locating available teachers and initiate visits without disturbing other teachers. By establishing a prioritized requirement specification based on MoSCoW method, which is a result of interviews and survey responses from teachers, the requirements are identified for a system for the positioning of teachers and related systems for visitor management. Based on Pahl's development process for the preparation of a technical artifact, some different solutions for indoor positioning is analyzed and evaluated, leading to a proposal regarding a prototype. The prototype relates to symbolic positioning in a system for proximity detection by predefined zones, based on active mobile phones and passive Bluetooth beacons. Finally, the prototyp for indoor positioning is then implemented in combination with a system for visitor management to demonstrate its feasibility. This in the form of a summed system view that includes a cloud-based database, a web interface and two Android applications.
Swedish abstract
Denna rapport presenterar ett proof-of-concept avseende inomhuspositionering, baserat på Bluetooth-fyrar och mobiltelefoner, kombinerat med ett system för besökshantering. Detta mot bakgrunden av ett önskemål om att underlätta interaktionen mellan lärare och studenter på Malmö högskola. Till följd av att viss verksamhet på Malmö högskola flyttat till nya lokaler har lärarnas arbetsplatser förändrats, vilket lett fram till att studenterna har svårt att dels lokalisera tillgängliga lärare och dels initiera besök utan att störa andra lärare. Genom att upprätta en prioriterad kravspecifikation utifrån MoSCoW-metoden, baserat på intervju- och enkätsvar från lärare, identifieras kraven till ett system för positionering av lärare samt tillhörande system för besökshantering. Utifrån Pahl’s utvecklingsprocess för framtagning av en teknisk artefakt analyseras och utvärderas olika lösningsalternativ för inomhuspositionering, vilket leder fram till ett förslag avseende en prototyp. Prototypen avser symbolisk positionering i ett system för närhetsdetektering utifrån fördefinierade zoner, baserat på aktiva mobiltelefoner och passiva Bluetooth-fyrar. Slutligen implementeras framtagen prototyp för inomhuspositionering, i kombination med ett system för besökshantering, för att visa på dess genomförbarhet. Detta i form av en summerad systemvy som även inkluderar en molnbaserad databas, ett webbgränssnitt och två Android-applikationer.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject inomhuspositionering
zonindelad inomhusmiljö
närhetsdetektering
besökshantering
Bluetooth
mobiltelefon
indoor positioning
zone based indoor environment
proximity detection
visitor management
mobile phone
Handle http://hdl.handle.net/2043/20836 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics