Förskolebarns förståelse för begreppen väder och årstider

DSpace Repository

Förskolebarns förståelse för begreppen väder och årstider

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolebarns förståelse för begreppen väder och årstider
Author Johansson, Una
Date 2006
English abstract
Pre-school Children's Comprehension of the Concepts of Weather and Seasons
Swedish abstract
Undersökningens syfte var dels att ta reda på vilken förståelse förskolebarn har om ett par geografibegrepp dels att undersöka hur lärare i förskolan arbetar med geografiska begrepp. Begreppen, väder och årstider, valdes eftersom de är kända för barnen. Barnens förståelse för de valda begreppen undersöktes genom kvalitativa intervjuer. För att ta reda på hur lärarna arbetar med begreppen fick de besvara en enkät. Undersökningen visar att femåringarna har viss förståelse för begreppens innebörd. Denna förståelse bygger på barnens erfarenheter, såväl direkta som indirekta. Genom den praktiska verksamheten har barnen även tillägnat sig en typ av handlingskompetens som visar sig i deras förmåga att klä sig efter väderleken. Lärarna i förskolan anser att begreppen är viktiga. Den undervisning som sker handlar främst om att ge barnen upplevelser av väder och årstider.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject begreppsförståelse
enkäter
förskola
intervjuer
undervisning
väder
årstider
Handle http://hdl.handle.net/2043/2084 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics