Hur öppnas dörrar?

DSpace Repository

Hur öppnas dörrar?

Details

Files for download
Icon
En undersökning om ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur öppnas dörrar?
Author Mälström, Malin ; Roos, Therese
Date 2016
English abstract
According to the Education Act, guidance and counseling should be available from year 2 to prepare children to make informed choices in the future, but there is no requirement for a person with this specific expertise. Previous research shows that individuals' career choices are influenced by family and other people around them but research is largely made of young adults. We have an interest in children of age 8 as a marginalized group. Based on this, the aim of examining how children of age 8 thoughts for the future looks around the profession based on their social background, has been developed. The following question was formulated: What do young people see as possible career paths? How are their thoughts being formed? To find answers to these questions, we have used a qualitative method where seven children in eight years of age were interviewed. To help us, we have used Gottfredson's theory of "The Theory of circumscription, Compromise and Self-Creation", Careership theory and selected concepts of Bourdieu to analyze the empirical material. Theory and previous research mean that we are a sum of the life we ​​live and affect the life that is seen as possible. Our results showed that children choose the profession after interest and self-image. If you ask the children if they can see any obstacles in their career dreams responds most kids no but during our interviews, we get a clear picture of these thoughts are influenced by individuals in their environment.
Swedish abstract
Enligt skollagen ska studie- och yrkesvägledning finnas att tillgå från åk 2 för att förbereda barnen till att göra väl underbyggda val i framtiden men det finns inget krav på en person med denna specifika kompetens. Tidigare forskning visar på att individers karriärval påverkas av familj och andra personer i närheten men forskning är i stor utsträckning gjord på unga vuxna. Vi har intresserat oss för barn i 8-års ålder som en marginaliserad grupp. Utifrån detta har syftet att undersöka hur barn i 8-års ålders framtidstankar ser ut kring yrke utifrån deras sociala bakgrund tagits fram. Följande frågeställning har formulerats: Vad ser unga som möjliga yrkesvägar? Hur formas deras tankar? För att finna svar på dessa frågor har vi använt oss av en kvalitativ metod där sju stycken barn i åtta års ålder har intervjuats. Till vår hjälp har vi använt oss av Gottfredsons teori ”The Theory of Circumscription, Compromise and Self-Creation”, Careership teorin samt utvalda begrepp av Bourdieu för att analysera det empiriska materialet. Teori och tidigare forskning menar att vi är en summa av det liv vi lever och påverkar det liv som ses som möjligt. Vårt resultat visade att barn väljer yrke efter intresse samt självbild. Om man frågar barnen om de kan se några hinder i sina karriärdrömmar svarar de flesta barnen nej men under våra intervjuer får vi en tydlig bild av att dessa tankar påverkas av individer i deras omgivning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject social bakgrund
barn
påverkan
snedrekrytering
karriärtankar
yrke
social background
child
occupation
recruitment bias
influence
career
Handle http://hdl.handle.net/2043/20845 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics