"Jag har ju inte riktigt sökt jobb – jag har mera fått". Skärningspunkter mellan slump och hårt arbete - karriärskapande för medie- och kommunikationsvetare

DSpace Repository

"Jag har ju inte riktigt sökt jobb – jag har mera fått". Skärningspunkter mellan slump och hårt arbete - karriärskapande för medie- och kommunikationsvetare

Details

Files for download
Icon
Skärningspunkter ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag har ju inte riktigt sökt jobb – jag har mera fått". Skärningspunkter mellan slump och hårt arbete - karriärskapande för medie- och kommunikationsvetare
Author Mathé, Tina
Date 2016
English abstract
Media's rapid development creates an unpredictable labour market for media and communication scientists. The competition within the work area can lead to stress and illness, which in turn leads to high costs for society. The aim of this survey is to investigate media- and communication scientists’ creation of a career before, during and after graduation. The survey is based on the following question: How have media and communication scientists created their career before, during and after a general bachelor of media and communication studies? The concepts of strange attractor, point attractor, locus of control and phase shift (from The Chaos Theory of Careers) have been used as analytic tools. Along with this, the concepts of career identity and social capital have been used. The survey is based on interviews with seven media and communication scientists. The result shows that it requires special skills to respond constructively to an uncertain future. Some of these skills are apparent, however, without the students being aware of the influence the skills have in their career building. Besides learning new skills, awareness of the skills individuals already have, is needed. The survey also shows that students work for free to gain social capital. Therefore, a greater focus from the labour market on mentoring and coaching is desirable. The social capital, connected to the original region of education, is likely to be lost for students who move to a different location. Consequently, the development of a more global cooperation between education and labour market is needed. Two interacting factors are decisive in the career creation. These are career identity and social capital. Collaborations between career counsellor students and media and communication students, may also contribute to the development of both groups. The survey has also revealed that students describing their process of creating a career can be used as a tool to help students discover career creation skills that they already use.
Swedish abstract
Mediernas snabba utveckling skapar en oförutsägbar arbetsmarknad och den höga konkurrens som råder på området kan bidra till ohälsa och kostnader för samhället. Den ställer också krav på att utbildningar i hög grad måste hålla sig uppdaterade för att matcha den föränderliga omvärlden. Syftet med studien är att undersöka medie- och kommunikationsvetares karriärskapande inför, under och efter examen mot de kulturella näringarna. Utifrån The Chaos Theory of Careers används begreppen strange attractor, point attractor, locus of control och phase shift som analysverktyg. Vidare används begreppen Yrkesidentitet och Socialt Kapital. Studien utgår från intervjuer med sju medie- och kommunikationsvetare. Resultatet visar att det krävs särskilda färdigheter för att konstruktivt förhålla sig till en osäker och rörlig framtid. Flera sådana används redan i olika grad omedvetet i studenternas karriärskapande. Vid sidan av att lära sig nya färdigheter behöver medvetenhet om de färdigheter som redan används utvecklas. Undersökningen visar att studenter är beredda att genom ideellt arbete ”köpa” socialt kapital för att göra sig anställningsbara. Det sociala kapitalet riskerar att gå förlorat vid en flytt, vilket talar för att fler globala samarbeten behövs. Ett större fokus på mentorskap och handledning från näringslivet är gynnsamt för både utbildning och näringsliv. Två sammanvävda faktorer är avgörande i karriärskapandet; yrkesidentitet och socialt kapital. Samarbeten mellan studievägledarstudenter och studenter inom medie- och kommunikation kan bidra till båda gruppernas utveckling. Berättande i sig kan också användas för att få syn på karriärskapande färdigheter som redan används.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Karriärskapande
medie- och kommunikation
slump
yrkesidentitet
socialt kapital
Career construction
Media and communication
chance
professional identity
social capital
Handle http://hdl.handle.net/2043/20848 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics