För vem gör vi detta? En kvalitativ fallstudie om dokumentationsmiljön ur barns perspektiv

DSpace Repository

För vem gör vi detta? En kvalitativ fallstudie om dokumentationsmiljön ur barns perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title För vem gör vi detta? En kvalitativ fallstudie om dokumentationsmiljön ur barns perspektiv
Author Busk, Jeanette ; Berglund, Kajsa
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med denna fallstudie har varit att sätta barns perspektiv i fokus när det kommer till dokumentation och dokumentationsmiljö. Frågeställningarna vi har utgått ifrån var hur pedagogerna ser på dokumentationen i verksamheten samt hur dokumentationsmiljön kan upplevas med utgångspunkt i barns kroppsliga storlek. Studiens problemområde har varit att dokumentation har blivit en samhällsfråga och vi ser problematiskt på att det endast beskrivs ur ett vuxenperspektiv. Därför ville vi lyfta barns perspektiv som även var den teoretiska utgångspunkten i vår studie. Vi valde att använda oss av Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeides (2011) tolkning av begreppet barns perspektiv som innebär att den vuxna kliver ur sitt vuxenperspektiv och försöker istället se omgivningen med barns ögon. Det empiriska materialet till vår studie samlades in genom en observation av dokumentationsmiljön på avdelningen samt genom en kvalitativ intervju med två pedagoger på avdelningen. I resultatet framkommer det att barns perspektiv inte synliggörs vid dokumentation på avdelningen eftersom det oftast är de vuxna som dokumenterar. Vi kommer även fram till att delar av dokumentationsmiljön inte är anpassad till små barn eftersom väggarna talar till personer vars kroppsliga storlek är annorlunda jämfört med de små barnens. Vår slutsats är att dagens dokumentationshets försvårar arbetet med dokumentation.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject förskola
dokumentation
barns perspektiv
pedagogers förhållningssätt
dokumentationsmiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/20858 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics