"Aj det kittlas" -En studie om yngre barns utforskande och kommunicerande om naturvetenskap

DSpace Repository

"Aj det kittlas" -En studie om yngre barns utforskande och kommunicerande om naturvetenskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Aj det kittlas" -En studie om yngre barns utforskande och kommunicerande om naturvetenskap
Author Hovold, Helena ; Backman, Jenny
Date 2016
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka hur yngre barn utforskar och kommunicerar om naturvetenskapliga fenomen i förskolan och hur pedagogen kan bidra till detta. För att få svar på vårt syfte har vi ställt följande frågeställningar: Vilka handlingar använder barn sig av när de utforskar och kommunicerar om naturvetenskapliga fenomen? Hur arbetar pedagogen för att främja barns nyfikenhet och lusten att upptäcka naturvetenskap? Vi har utgått från en kvalitativ forskningsmetod med en mikroetnografisk ansats, där observationer av yngre barn har varit i fokus. Vi har som hjälpmedel använt oss av video– ljudinspelningar samt fältanteckningar. I vår studie har sammanlagt sexton barn i åldrarna tre-fyra år och två pedagoger deltagit. De teoretiska perspektiv vi har använt oss av är sociokulturellt, konstruktivistiskt och pragmatiskt perspektiv. Då vi tidigare under vår utbildning sett att dessa tre perspektiv kompletterar varandra i tänkandet om barns lärande och utveckling. Resultatet i vår studie visar att barn använder sig av flera olika handlingar såsom verbala, kroppsliga och taktila när de utforskar och kommunicerar om naturvetenskapliga fenomen. De yngre barn, vars språkutveckling ännu inte är fullt utvecklad tar hjälp av sin kropp för att förmedla tankar och kunskaper om sin omvärld. Vi kan se detta genom barnens utrop, dialoger med pedagoger om naturvetenskapligt innehåll men även genom dialoger med barnet själv i utforskande syfte. Pedagogens förhållningssätt i detta blir att hen anammar ett lyssnande och medforskande arbetssätt med hjälp av kommunikativa stöttor för att hjälpa barnen när det verbala språket inte räcker till, för att sätta ord på barnets upplevelser.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskola
Interaktion
Kommunikation
Naturvetenskap
Utforskande
Yngre barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/20872 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics