"I Think you`re working that way but you don´t talk about it" - a study about preschool teachers attitudes to the concept of scientific basis

DSpace Repository

"I Think you`re working that way but you don´t talk about it" - a study about preschool teachers attitudes to the concept of scientific basis

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "I Think you`re working that way but you don´t talk about it" - a study about preschool teachers attitudes to the concept of scientific basis
Author Falk, Pernilla
Date 2016
Swedish abstract
Förskolan fick sin första läroplan år 1998. År 2010 reviderades denna läroplan där förskollärarens uppdrag förstärktes samtidigt infördes att förskolan som organisation ålagdes ett ansvar för att verksamhetens utbildning ska baseras på vetenskaplig grund (SFS 2010:800, 1 kap § 5). Som blivande förskollärare är jag intresserad av hur förskollärare arbetar utifrån en förskola på vetenskaplig grund och hur förskollärare förhåller sig till detta uppdrag. Utifrån mitt nämnda intresse ville jag undersöka hur detta yttrar sig i praktiken. Mitt arbete bygger på en kvalitativ undersökning där semistrukturerade intervjuer har gjorts med sex förskollärare på två olika förskolor. I undersökningen ingår endast legitimerade förskollärare med varierande antal år som verksamma och med olika längd på utbildning. Det empiriska materialet har kopplats till teorier samt gällande styrdokument för förskolan. Empirin har transkriberats, bearbetats och analyserats i förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar. Några av de resultat som framkommer ur studien är att det finns en vilja hos förskollärare till att utvecklas kring och medvetandegöra arbetet på vetenskaplig grund. Undersökningen visar också på betydelsen av tydliga direktiv och riktlinjer på alla nivåer, trots att förskollärarnas uppdrag är tolkningsbart när det kommer till metodval.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Förskola
förskollärare
praktiken
vetenskaplig grund
Handle http://hdl.handle.net/2043/20874 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics