Vad är det som låter? Kvalitativ studie om ljudmiljöns konsekvenser ur barns perspektiv utförd på en förskola

DSpace Repository

Vad är det som låter? Kvalitativ studie om ljudmiljöns konsekvenser ur barns perspektiv utförd på en förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad är det som låter? Kvalitativ studie om ljudmiljöns konsekvenser ur barns perspektiv utförd på en förskola
Author Göransson, Sandra ; Sernham, Maja
Date 2016
Swedish abstract
Sammanfattning Detta examensarbete kan liknas vid ett pussel som nu är lagt, de olika delarna som tillvägagångssätt, intervjuer, barns tankar och uttryck samt skrivandets process bildar tillsammans en helhet. Som hjälp för att kunna lägga pusslet har olika vetenskapliga teorier, perspektiv och ansats agerat som ram. Pusslet började ta form i små delar som tillslut lades ihop till en slutsats, under processens gång behövde delarna belysas av författarna från flera nya håll. Den nya kunskapen som inhämtades under arbetsgången bidrog till en djupare förståelse hur ljudmiljön påverkar barnen i förskolan. Föreliggande studie är etnografisk där förskolebarn har intervjuas och samtalats med i förskolans miljö. Studien är kvalitativt utformad då den undersöker ett förstående syfte i empirin om hur barn genom barns perspektiv i förskolan påverkas med deras upplevelser och uppfattningar av ljudmiljön. Undersökningen är genomförd med semistrukturerade barnintervjuer där två barn åt gången intervjuades och samtalades med om den vardagliga ljudmiljön i förskolan med hjälp av ljudinspelningar. I resultatet och diskussionen har författarna med en fenomenologisk hermeneutisk ansats kommit fram till att ljudmiljön i förskolan är varierad och upplevs och uppfattas olika beroende på individ, plats, tid och aktivitet. Nyckelord: Barns perspektiv, buller, fenomenologisk hermeneutisk ansats, ljudmiljö, sociokulturell teori
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barns perspektiv
Buller
Ljudmiljö
Sociokulturell teori
Fenomenologisk hermeneutisk ansats
Handle http://hdl.handle.net/2043/20876 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics