Lärarens tolkning av ämnesplanen – en viktig länk mellan Skolverket och eleverna

DSpace Repository

Lärarens tolkning av ämnesplanen – en viktig länk mellan Skolverket och eleverna

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarens tolkning av ämnesplanen – en viktig länk mellan Skolverket och eleverna
Author Svensson, Johanna
Date 2016
Swedish abstract
Detta examensarbete utgörs av två delar. Huvuddelen är en kurspresentation av Spanska steg 4 på gymnasiet som jag har utformat med utgångspunkt i aktuella styrdokument och med anpassningar till mina elevgrupper. Hänsyn har tagits till forskning om synligt lärande (John Hattie) och constructive alignment (John B. Biggs), varav den sistnämndes SOLO-taxonomi har används som modell för att visa hur långsiktiga mål kan brytas ned i delmål och hur förståelse kan ske i flera steg. Syftet med kurspresentationen är att förenkla och förtydliga ämnesplanen för moderna språk i allmänhet och kursplanen för spanska 4 i synnerhet, så att eleverna ska kunna ta till sig dess innehåll. Förhoppningen är att om de förstår kravbilden kommer de prestera jämnare över läsåret och bli mer delaktiga i kursen. Ytterligare en förhoppning är att en god förståelse för ämnesplanen kommer främja elevinflytandet. Examensarbetets andra del är föreliggande text som förklarar min tankegång och motiverar mina val vid utformandet av kurspresentationen. Här diskuterar jag bland annat vikten av att eleverna förstår ämnesplanerna på samma vis som de lärare som undervisar dem, och detta ställer jag i relation till en färsk svensk studie om skolungdomars syn på läroplanen. Jag redogör också för mina överväganden när jag i kurspresentationen försökt förtydliga kursens progression, relationen mellan kursplanens olika delar, samt hur lektionerna alltid planeras med ämnets syfte i åtanke.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject moderna språk
ämnesplan
kursplan
gymnasieskola
synligt lärande
constructive alignment
teacher thinking
måluppfyllelse
elevinflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/20877 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics