Förskollärares arbete med att få barn att känna sig inkluderade i förskolan – Kan barn vara tysta & delaktiga? Pre-school teachers´effort to make children feel included in pre-school- Is it possible for children to be quiet whilst still being participatory?

DSpace Repository

Förskollärares arbete med att få barn att känna sig inkluderade i förskolan – Kan barn vara tysta & delaktiga? Pre-school teachers´effort to make children feel included in pre-school- Is it possible for children to be quiet whilst still being participatory?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskollärares arbete med att få barn att känna sig inkluderade i förskolan – Kan barn vara tysta & delaktiga? Pre-school teachers´effort to make children feel included in pre-school- Is it possible for children to be quiet whilst still being participatory?
Author Holmberg, Emma ; Åkesson, Christina
Date 2016
Swedish abstract
Abstract Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolans personal arbetar för att möta alla barn i verksamheten med fokus på de tysta barnen. Våra teoretiska perspektiv som vi utgår ifrån är Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, Bowlbys anknytningsteori, Foucaults maktteori och Dion Sommers teori om det kompetenta barnet. Centrala begrepp vi främst tänker belysa i vår studie är; inkludering, de tysta barnen, mentalisering, metakognitiv förmåga, genus och normer. Vi har i studien använt oss av en kvalitativ forskningsmetod som innefattat icke deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer som metod. Det empiriska materialet har sedan genomgåtts och kopplats till teoretiska perspektiv. I vårt resultat, där vi problematiserat och lyft fram förskollärarnas bemötande av barnen i förskolan med fokus på de tysta barnen, har vi sett förskollärarnas svårigheter med att möta alla barns behov i verksamheten. I vår slutsats beskriver vi vår tolkning utifrån studiens material där det skapas en komplex situation för förskollärare, därför vill vi med denna studie lyfta problemet och belysa det utifrån olika perspektiv. Vi tolkar utifrån vår studie att det kan fattas verktyg och tid för personalen att möta alla barn och deras behov i förskolan. Vi vill främst understryka vikten av att förskolans personal inte låter de tysta barnen förbli tysta utan att veta varför.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
genus
inkludering
normer
tysta barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/20881 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics