En inkluderande förskola

DSpace Repository

En inkluderande förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En inkluderande förskola
Author Markovic, Isabella ; Nilsson, Nicole
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattning av arbetet i förskolan utifrån ett inkluderingsperspektiv, med fokus på barn med autism. Vi vill även undersöka vilka förutsättningar som förskollärare anser är av betydelse för att klara av uppdraget att tillgodose barn med autism det särskilda stöd de är i behov av och vilka arbetssätt förskollärarna förhåller sig till i detta arbete. Genom en kvalitativ metodansats har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med tre förskollärare, en specialpedagog och en förskolechef, alla utbildade förskollärare. Den sociokulturella teorin ligger huvudsakligen till grund för förståelsen för studiens resultat. Ett inkluderande perspektiv och det relationella samt de kategoriska perspektiven har även legat till grund för förståelsen. Det mest framträdande i undersökningens resultat är förskollärares positiva uppfattning av att inkludera barn med autism i förskolan. Genom hänsynstagande till barns funktionsnedsättning strävar förskollärare efter att anpassa verksamheten för att tillgodose barnets behov av särskilt stöd. Respondenterna utgår både ifrån enskilda barns behov samt barngruppen i sin helhet för att kunna genomföra ett inkluderande arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject autism
barn i behov av särskilt stöd
förskola
förskollärare
inkludering
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/20883 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics