Barnlitteratur som ett redskap för främjande av gemenskap och delaktighet i förskolan

DSpace Repository

Barnlitteratur som ett redskap för främjande av gemenskap och delaktighet i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barnlitteratur som ett redskap för främjande av gemenskap och delaktighet i förskolan
Author Pawlicka, Krystyna ; Persson, Linnéa
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att uppmärksamma vikten av barnlitteratur som ett redskap i förskolan för att främja gemenskap och delaktighet i barngruppen. Med hänsyn till komplexiteten och differensen i barnlitteraturen, ställer vi oss följande frågor för att konkretisera syftet: Hur kan barnlitteraturen användas av pedagoger som ett verktyg för att skapa delaktighet i barngruppen? Vad kan vara viktigt för pedagoger att fokusera på vid användandet av barnlitteraturen i förskolan? Analysen baseras på Vygotskijs teoretiska perspektiv vilken fokuserar på kreativitet, fantasi och den proximala utvecklingszonen. För att kunna besvara våra frågeställningar har vi antagit en kvalitativ metod, bestående av semistrukturerade intervjuer med förskolepedagoger, fältanteckningar samt observationer av pedagogers arbete med barnlitteratur på förskolan. Slutsatsen av studien visar att pedagogernas arbete med barnlitteratur på förskolan, med fokus på olikheter utifrån ett mångfaldsperspektiv, kan bidra till att utforma en förskolemiljö där delaktigheten i barngruppen kan främjas.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject barnlitteratur
delaktighet
drama
erfarenheter
kreativitet
miljö
mångfald
Handle http://hdl.handle.net/2043/20893 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics