Grundutbildningens betydelse för specialpedagogers perspektiv på det specialpedagogiska uppdraget

DSpace Repository

MUEP is closed for new items! Now we have DiVA: http://mau.diva-portal.org/

Grundutbildningens betydelse för specialpedagogers perspektiv på det specialpedagogiska uppdraget

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Longhurst Klang, Petra
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:47:56Z
dc.date.available 2016-06-17T12:47:56Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/20909
dc.description ABSTRACT Longhurst Klang, Petra (2016) Grundutbildningens betydelse för specialpedagogers perspektiv på det specialpedagogiska uppdraget. (How SENCO´s teacher training backgrounds affect how they perceive their role within Special Needs Education) Specialpedagogprogrammet, Lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö högskola. Bakgrund Varför söks det specialpedagoger med specifika grundutbildningar när specialpedagoger inte har i uppdrag att undervisa? Under utbildningen till specialpedagog får studenter höra att specialpedagoger ska kunna arbeta i alla stadier, ändå söks det specialpedagoger med särskilda grundutbildningar till de olika skolformerna. Syfte och preciserade frågeställningar Studien undersöker hur specialpedagoger i de olika skolsystemen, förskola, grundskola och gymnasieskola uppfattar sitt uppdrag. Har grundutbildningen till lärare någon betydelse för hur man förstår och hanterar sitt specialpedagogiska uppdrag. De preciserade frågeställningarna är: *Vilka likheter och skillnader finns det gällande tre specialpedagogers uppdrag i de olika skolformerna förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. * Vilken betydelse har grundutbildningen för specialpedagogernas syn på sitt uppdrag och hur de utför det? Teori Studien utgår ifrån Etienne Wengers teori om delaktighet, praktik och identitet som han kallar communities of practice. Studien undersöker hur de olika specialpedagogernas gemenskap ser ut. Kan man finnas i en gemenskap fastän man inte deltar i samma praktik? Metod Studiens syfte är att belysa tre specialpedagogers tankar och åsikter samt att undersöka hur deras uppdrag ser ut i de olika skolformerna. Därför används en kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer. För att få en djupare inblick i specialpedagogernas vardag genomfördes skuggningar på tre specialpedagogers respektive arbetsplatser. Resultat Studien visar att det finns många gemensamma nämnare mellan specialpedagogernas arbetsuppgifter på de olika stadierna. Det finns ett värde och trygghet i att stanna inom samma skolform i vilken grundutbildningen genomfördes. Främst tack vare den legitimitet man får som specialpedagog från de andra pedagogerna, om man har samma bakgrund. Att förstå de informella reglerna inom skolformerna är också av värde för specialpedagogerna i studien. Utöver legitimitet framkommer det även att erfarenhet, utbildning och kunskap spelar stor roll i hur specialpedagoger hanterar sitt uppdrag. Alla tre specialpedagoger i studien kan se värdet i att söka sig till andra skolformer än den man kommer ifrån. Studien visar också att de tre specialpedagogerna ofta ägnar sig åt handledning, men att handledningen oftast är rådgivande. Den handledningsmetod som specialpedagogerna utbildades i förekommer mer sällan.. Wengers begrepp reifikation, vilket betyder att göra ett begrepp eller fenomen till ett ting, ett objekt, visar sig tydligt i hur specialpedagogerna möter och hanterar olika specialpedagogiska begrepp som t.ex. barn i behov av särskilt stöd. Reifikationen av begreppet barn i behov av särskilt stöd kan ge en delaktighet och en tillhörighet i gemenskapen som yrket specialpedagog innebär. Specialpedagogiska implikationer Studien visar att specialpedagoger sätter utbildning och erfarenheter främst. Utbildningen till specialpedagog är inte tillräcklig för att kunna möta verksamheternas krav, menar specialpedagogerna i studien. Det finns ett stort värde i att utmana de studerande till att se andra verksamheter utöver den egna och att möta specialpedagoger från olika verksamheter. Nyckelord: Etienne Wenger, grundutbildning, skuggning, specialpedagog, specialpedagogik en_US
dc.format.extent 59 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Specialpedagogik en_US
dc.title Grundutbildningens betydelse för specialpedagogers perspektiv på det specialpedagogiska uppdraget en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning)
 Find Full text Files for download
Icon
examensarbete ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics