Ledarskapets påverkan på kundrelationer inom B2B

DSpace Repository

Ledarskapets påverkan på kundrelationer inom B2B

Details

Files for download
Icon
Kandidatuppsats i ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ledarskapets påverkan på kundrelationer inom B2B
Author Hammargren, Martin ; Skoog, Patrik
Date 2016
English abstract
Abstract Title: The impact of leadership on customer relations within B2B. What motivates employees to create and maintain customer relations? Authors: Martin Hammargren, Patrik Skoog Course: EK230A Business Administration III, 61-90 hp Advisor: Jean-Charles Languilaire Key words: Transactional leadership, transformational leadership, employee motivation, customer relations, B2B context Purpose: The purpose of the study is to explain how transactional and transformational leadership affect employees’ motivation to create and maintain customer relations in companies in B2B context. Theoretical approach: A theoretical framework together with a comprehensive model is what connects the different theoretical concepts of leadership, motivation and customer relations with each other. Method: This study consists by qualitative research with the collection method through interviews. Empirical foundation: The empirical material consists of six semi-structured interviews with managers and employees at three different companies. The collected material was analyzed, and based upon this analysis the conclusions were made. Conclusions: Transformative leadership contributes to inner motivation among employees and helps to create and maintain customer relations in the long term.
Swedish abstract
Sammanfattning Titel: Ledarskapets påverkan på kundrelationer inom B2B. Hur motiveras medarbetare att skapa och bibehålla kundrelationer? Författare: Martin Hammargren, Patrik Skoog Kurs: EK230A Företagsekonomi III, 61-90 hp Handledare: Jean-Charles Languilaire Nyckelord: Transaktionellt ledarskap, transformativt ledarskap, motivation hos medarbetare, kundrelationer, B2B-kontext Syfte: Syftet med studien är att förklara hur transaktionellt och transformativt ledarskap påverkar medarbetares motivation till att skapa och bibehålla kundrelationer inom företag i en B2B-kontext. Teoretisk ansats: En teoretisk referensram utgås ifrån i studien med en övergripande modell som kopplar de olika teoretiska begreppen ledarskap, motivation och kundrelationer med varandra. Metod: Denna studie genomsyras av kvalitativ forskning med insamlingsmetod i form av intervjuer. Empiri: Det empiriska materialet utgörs av sex semistrukturerade intervjuer med ledare och medarbetare på tre olika företag. Det insamlade materialet har analyserats och utifrån denna analys har slutsatser kunnat dras. Slutsats: Transformativt ledarskap bidrar till att skapa en inre motivation hos medarbetare och fungerar på ett gynnsamt sätt för att skapa och bibehålla kundrelationer på lång sikt.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Transaktionellt ledarskap
Transformativt ledarskap
Motivation hos medarbetare
Kundrelationer
B2B-kontext
Handle http://hdl.handle.net/2043/20913 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics