Values from evaluating ERP: A case study of ERP in the post-implementation phase

DSpace Repository

Values from evaluating ERP: A case study of ERP in the post-implementation phase

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Values from evaluating ERP: A case study of ERP in the post-implementation phase
Author Möller, Oskar ; Wångdahl, Johannes
Date 2016
English abstract
Enterprise Resource Planning (ERP) systems creates benefits and affect corporate financial performance. ERP is therefore an important means for the financial management in companies. Despite this, previous studies show that there are problems realizing the benefits from ERP. Previous studies have mainly focused on phases other than the post-implementation phase, which is the phase where ERP benefits are realized. In addition to this, existing evaluation models of ERP varies in what should be evaluated and also lack in explanation of why companies should evaluate ERP in the post-implementation phase. These shortages may be a reason that companies do not evaluate their ERP since it is unclear which values companies obtain from evaluation. The purpose of this case study is to empirically explore what values companies obtain from evaluating ERP in the post-implementation phase. We conducted semi-structured interviews with representatives from four companies and with four ERP consultants. The study shows that when doing evaluations companies should view business and ERP as one entity. The fit between the business and the ERP must be strong for companies to obtain desired benefits from the ERP system. The study also shows that different forms of gaps emerge in businesses. Gaps are the unique needs that companies must address in order to achieve the desired fit between business and ERP. Our main conclusion is that companies obtain two values from evaluating ERP in the post-implementation phase, which are the governance value and the improvement value.
Swedish abstract
Affärssystem skapar fördelar samt påverkar företags finansiella prestationer. Affärssystem är därför ett viktigt medel för företag vid deras ekonomistyrning. Trots detta visar tidigare studier att det finns problem med att realisera fördelarna. Tidigare studier har främst fokuserat på andra faser än post-implementationsfasen, den fas där fördelarna realiseras. Därtill varierar det i existerande utvärderingsmodeller av affärssystem vad som bör utvärderas samt en brist i förklaringen av varför företag bör utvärdera affärssystem i post-implementationsfasen. Dessa brister kan vara en anledning till att företag inte utvärderar sina affärssystem, då det är oklart vilka värden som utvärdering ger företag. Syftet med denna fallstudie är därför att empiriskt utforska vilka värden som utvärdering av affärssystem i post-implementationsfasen ger företag. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med representanter från fyra företag och med fyra affärssystemskonsulter. Studien visar att företag vid utvärdering bör se verksamhet och affärssystem som en entitet. Passformen mellan verksamhet och affärssystem måste vara stark för att företag ska erhålla önskade fördelar från affärssystemet. Vidare visar studien att det uppstår olika former av gap i verksamheter. Gap är de unika behov som företag behöver åtgärda för att nå önskad passform mellan affärssystem och verksamhet. Vår viktigaste slutsats är att företag får två värden av att utvärdera affärssystem i post-implementationsfasen, vilka är styrningsvärdet och förbättringsvärdet.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject ERP
Affärssystem
Evaluation
Utvärdering
Värden
Values
Förbättring
Styrning
Improvements
governance
Gap
Passform
Functional fit
Benefits
Fördelar
Handle http://hdl.handle.net/2043/20915 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics