Lärande i grupp

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärande i grupp
Author Engel, Kristina ; Rodin, Jonas
Date 2006
Swedish abstract
Vårt examensarbete behandlar lärande och grupprocesser, vi ville ta reda på vilken faktor som påverkar lärandet i grupp. Det lärande som framförallt behandlas är när elever lär av varandra, lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Som teoretisk bakgrund för vår analys har vi lyft fram teorier som behandlar kunskap, lärande och grupprocesser. Som grund för analysen har vi observerat elever som arbetat efter två olika modeller, gestaltande och textproducerande. Eleverna i våra arbetsgrupper har filmats och sedan jämförts med varandra. Totalt har vi använt oss av fyra grupper, alla från samma klass. Vi har även intervjuat utvalda elever ur dessa arbetsgrupper för att se vad de lärt sig av varandra. Det vi fann var en tendens att gruppens arbete med gruppdynamiken spelar större roll än lärandet om gruppen är orutinerad vad gäller att samarbeta. Vi fann även att det inte hade någon betydelse för lärandet om gruppen organiserats för att arbeta gestaltande eller textproducerande. Erfarenheter vi gjort genom vår undersökning är att gestaltande arbete och textproducerande arbete bör organiseras var för sig då de skiljer sig åt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/2094 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics