”Det är bra med män i förskolan, men...”

DSpace Repository

”Det är bra med män i förskolan, men...”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Det är bra med män i förskolan, men...”
Author Sandberg, Mikael ; Olsson, Rasmus
Date 2016
Swedish abstract
Studiens syfte är att granska hur manlig förskolepersonal omskrivs och debatteras i Svenska Dagbladet och Aftonbladet under tidsperioden april 2014 till april 2016. Vidare har vi undersökt på vilka sätt språkets makt och rådande normer om maskulinitet påverkar i denna granskning. Till grund för studien ligger 97 artiklar, vilka vi har granskat utifrån kvantitativ metod i form av en textanalys. Raewyn Connells maskulinitetsteori har utgjort ramen för våra teoretiska utgångspunkter som vi sedermera använt i analysen. I analysen har vi, med hjälp av Bo Nilssons forskning om språkets betydelse i skapandet av maskulinitet, upptäckt språkliga faktorer som avspeglar sig i artiklarna. Studiens resultat uppenbarar en obalanserad bild av granskade tidningars publicerade artiklar gällande manlig förskolepersonal. 96 % av artiklarna handlar om sexuella övergrepp mot barn. Resterande artiklar berör huruvida män bör inneha en yrkesroll inom förskolan. Utifrån vår analys diskuterar vi hur utsikterna för män att bli yrkesverksamma inom förskolan försvåras på grund av tidningarnas obalanserade publiceringar av manlig förskolepersonal i samverkan med historiskt präglade könsroller som är rådande än idag.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Män i förskolan
Maskulinitet
Språk
Media
Genus
Jämställdhet
Normer
Handle http://hdl.handle.net/2043/20959 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics