Ett val, tusen möjligheter

DSpace Repository

Ett val, tusen möjligheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ett val, tusen möjligheter
Author Larsson, Frida ; Lindqvist, Tina
Date 2016
English abstract
The purpose of this study is to find out what preparations high school students have to make decisions about further studies or professional careers and what perceptions they have about possible options and career paths after completion of high school. Previous research shows that there is sparse research on how high school students think and what considerations they do individually at different choices. Based on this purpose the following questions have been constructed: What preparations are high school students experience that they have to make decisions about future choices and career paths? How does the secondary school students' perceptions of the future of the individual's view of what is possible? The study is based on a qualitative method where six unstructured interviews were conducted with high school students in grade 3 to face a break point to make decisions about future choices and career paths. In the analysis of the collected material, we have assumed Hodkinsons and Sparkes Careership theory which describes how individuals act from habitus, action horizons and break points and Gottfredson's theory of Circumscription and compromise that explains how individuals make decisions through limits, compromise and self-image. The results show that students lack complete information and readiness to make decisions about future choices and career paths. Students can also be understood to make decisions and limitations to the above theories, even if they do not show consciousness and seems to have reflected on the various considerations the individual making the transition from education to employment
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka förberedelser gymnasieelever har att fatta beslut om vidare studier eller yrkeskarriär samt vilka uppfattningar de har om möjliga vägval och karriärvägar efter avslutad gymnasieutbildning. Tidigare forskning visar att det finns sparsamt med undersökningar kring hur gymnasieelever resonerar och vilka överväganden de individuellt gör vid olika valsituationer. Följande frågeställningar har formulerats: Vilka förberedelser upplever gymnasieelever att de har för att fatta beslut om framtid, vägval och karriärvägar? Hur påverkar gymnasieelevernas uppfattningar om framtid den enskildes syn på vad som är möjligt? Undersökningen bygger på en kvalitativ metod där sex ostrukturerade intervjuer genomförts med gymnasieelever i årskurs 3 som står inför en brytpunkt att fatta beslut om framtid, vägval och karriärvägar. Vid analysen av det insamlade materialet har vi utgått från Hodkinson och Sparkes teori Careership som beskriver hur individer handlar utifrån habitus, handlingshorisont och brytpunkter samt Gottfredsons teori Circumscription and compromise som förklarar hur individer fattar beslut genom begränsningar, kompromisser och självbild. Resultatet visar att eleverna saknar fullständig information och beredskap för att fatta beslut om framtid, vägval och karriärvägar. Eleverna förstås även handla och begränsar sig enligt ovanstående teorier även om de själva inte visar medvetenhet eller tycks ha reflekterat över vilka olika överväganden de individuellt gör vid övergången från utbildning till arbetsliv.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Gymnasieelever
Framtid
Kompromisser och begränsningar
Möjligheter
Självkännedom
High school students
Future
Compromises and limitations
Opportunities
Self-knowledge
Handle http://hdl.handle.net/2043/20983 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics