Hemlösas upplevelser av sin livs- och karriärutveckling

DSpace Repository

Hemlösas upplevelser av sin livs- och karriärutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hemlösas upplevelser av sin livs- och karriärutveckling
Author Legowska, Maja
Date 2016
English abstract
Study's problem area is that the number of homeless people in Sweden growths, thereby constituting a distinct social problem and it requires responsibility. Homelessness is a complex fact caused by unemployment, rising housing costs and deterioration in the welfare system. The purpose of this study is to investigate the homeless experiences of his life and career development, in order to get a better understanding of the group's perceived opportunities from selected theories and previous research. The study's questions are: How did these people homeless? How do the homeless current life situation like? How do the homeless their career prospects? I have chosen to use qualitative methods in the study to get answers to interview questions. I have interviewed six homeless in Skåne, in the areas around Malmö and Lund. I use parts of Bourdieu's theories and Hodkinson and Sparkes Career Ship Theory. Bourdieu's theories can be separated into three main concepts: field, capital and habitus. Hodkinson and Sparkes Career Ship Theory is based on sociological and psychological starting points based on theoretical concepts from Bourdieu's theories of habitus, capital and field. The main results show that the informants became homeless because they went through a breaking point as they had quit their former jobs. It resulted also that alcohol abuse and mental illness in the form of depression affected their change to homelessness. The main result also shows that homeless thoughts about the career opportunities of study and work is relatively low.
Swedish abstract
Studiens problemområde är att antalet hemlösa i Sverige ökar, vilket därmed utgör ett tydligt samhällsproblem och det kräver ansvarstagande. Hemlöshet är ett komplext faktum som uppkommer med arbetslöshet, ökade boendekostnader och försämringar i välfärdssystemet. Syftet med denna studie är att undersöka hemlösas upplevelser av sin livs- och karriärutveckling, detta för att få en ökad förståelse av gruppens upplevda möjligheter utifrån valda teorier och tidigare forskning. Studiens frågeställningar lyder: Hur blev dessa personer hemlösa? Hur ser de hemlösas pågående livssituation ut? Hur upplever de hemlösa sina karriärmöjligheter? Jag har valt att använda kvalitativa metoder i studien för att få svar på intervjufrågor. Jag har intervjuat sex hemlösa i Skåne län, i områdena kring Malmö och Lund. I arbetet använder jag mig av delar av Bourdieus teorier och Hodkinson och Sparkes Careershipteori. Bourdieus teorier kan delas in i tre huvudbegrepp: fält, kapital och habitus. Hodkinson och Sparkes karriärteori är baserad på sociologiska och psykologiska utgångspunkter utifrån teoretiska begrepp från Bourdieus teori om habitus, kapital och fält. Ett huvudresultat visar att informanter blev hemlösa på grund av att de gick igenom en brytpunkt i form av att de fick avsluta sina dåvarande arbeten. Det resulteras även att alkoholmissbruk och psykisk ohälsa i form av depression påverkade deras övergång till hemlöshet. Huvudresultatet visar även att hemlösas tankar om karriärmöjligheter som studier och arbete är relativt låg.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject hemlös
bostadslös
karriärmöjligheter
faktorer
aspekter
Handle http://hdl.handle.net/2043/20991 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics