Den röda väskan blev kvar - En studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser av arbetet med nyanlända elever

DSpace Repository

Den röda väskan blev kvar - En studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser av arbetet med nyanlända elever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den röda väskan blev kvar - En studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser av arbetet med nyanlända elever
Author Demaj, Venera ; Paulsson, Magdalena
Date 2016
Swedish abstract
Nyanlända har svårare än svenskfödda att etablera sig på arbetsmarknaden. De är en utsatt grupp, som behöver stöd och vägledning för att förstå det svenska utbildningssystemet. Detta leder till att studie- och yrkesvägledare står inför en utmaning i att guida dessa individer mot önskade studie- och yrkesval. Vi har valt att studera studie- och yrkesvägledares upplevelser och erfarenheter av vägledningen på Introduktionsprogrammet språkintroduktion. Syftet är att belysa vikten av studie- och yrkesvägledning för nyanlända elever på språkintroduktion. Våra frågeställningar syftar till att ta reda på vad studie- och yrkesvägledare upplever att nyanlända har för möjligheter/begränsningar. Även hur studie- och yrkesvägledare upplever vägledningsarbetet på språkintroduktion. Vi har utfört kvalitativa intervjuer med verksamma studie- och yrkesvägledare på språkintroduktion. Vi har valt intervjupersoner från sex olika kommuner, för att få större insikt av deras erfarenheter med denna målgrupp. Utifrån Hodkinson och Sparkes Careershipteori och Gottfredsons karriärteori har vi analyserat det empiriska materialet, även begreppen cooling down, pushing up samt lokal och global förståelse. Resultatet visar att studie- och yrkesvägledarna upplever att de nyanlända eleverna har behov av att få förståelse om utbildningssystemet och det svenska språket för att senare kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Det framkommer att kulturella skillnader kan vara både begränsande och utvecklande för eleverna. Det är av stor vikt att studie- och yrkesvägledarna bekräftar dessa elever och är lyhörda för deras önskningar och samtidigt visar alternativ då deras världsbild kan upplevas något snäv.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject etablering
nyanlända
språkintroduktion
studie- och yrkesvägledare
utbildningssystemet
Handle http://hdl.handle.net/2043/20994 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics