Lust att läsa och skriva?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Lust att läsa och skriva?
Author Nilsson, Helene ; Petersson, Johanna
Date 2006
English abstract
The views of six teachers on how to learn children to read and write in a playful way.
Swedish abstract
Vårt syfte med detta examensarbete är att få kunskap om hur pedagoger lär barn att läsa och skriva på ett lustfyllt sätt. Vi vill också tillägna oss konkret kunskap i form av vilka metoder man som pedagog kan använda sig av i en sådan undervisning. Våra frågeställningar är: Hur lär sex stycken pedagoger barn i skolår 1 att läsa och skriva? Vilka metoder, tillvägagångssätt och material använder sig pedagogerna av för att lära barn att läsa och skriva på ett, enligt dem, lustfyllt sätt? Vi har genomfört sex stycken intervjuer med pedagoger som i dagsläget är verksamma i förskoleklass till skolår 3.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lustfylldhet
Läsa
Metoder
Skriva
Handle http://hdl.handle.net/2043/2100 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics