Pedagogers syn på språkutveckling hos flerspråkiga barn i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers syn på språkutveckling hos flerspråkiga barn i förskolan

Details

Files for download
Icon
Pedagogers syn på ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers syn på språkutveckling hos flerspråkiga barn i förskolan
Author Björk, Caroline ; Hvidberg, Alexandra
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger på en förskola ser på flerspråkighet och barns språkutveckling samt hur barns kultur integreras i förskolans verksamhet. Studien utgår från följande frågeställningar: 1. Hur arbetar pedagogerna för att främja barn med annat modersmål än svenska i sin språkutveckling? 2. Hur stimuleras barnets modersmål i förskolan? 3. Hur integreras barnets kultur i förskolans verksamhet? I studien används en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Sju pedagoger i en förskola som ligger i nordvästra Skåne har intervjuats. Insamlat material transkriberades och analyserades med hjälp av de teorier och teoretiska begrepp som vi ansåg vara relevanta för vårt arbete. Arbetet utgår från ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i Lev Vygotskijs tankar om språk och det sociala samspelet. Pedagogerna som intervjuats uttryckte sig positivt till arbetet med flerspråkiga barn. De var alla överens om att de inte använder sig av någon speciell metod för att stärka barnens modersmål, men att de arbetade efter befintliga kunskaper. Pedagogerna ansåg att de inte arbetade särskilt aktivt med att integrera barnens kultur i förskolan och önskar mer kunskap om både flerspråkighet och andra kulturer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Andraspråk
Flerspråkighet
Förskola
Modersmål
Handle http://hdl.handle.net/2043/21000 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics