Pax för den bästa cykeln! En studie om samspel och makt mellan barn i förskolan

DSpace Repository

Pax för den bästa cykeln! En studie om samspel och makt mellan barn i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pax för den bästa cykeln! En studie om samspel och makt mellan barn i förskolan
Author Ahlberg, Anna ; Gustafsson, Jenny
Date 2016
Swedish abstract
Studiens syfte är att synliggöra och analysera samspel och makt mellan barn i leken med cyklar på förskolan. För att konkretisera detta fokuserades frågeställningarna på: Hur ser barns samspel ut i leken med cyklar? Hur ser makt ut mellan barn i leken med cyklar? Går det att se ett lärande mellan barn i leken med cyklar? Utifrån ett sociokulturellt lärandeperspektiv studeras lärande och det mänskliga beteende i samspelet mellan grupp och individ. Hur enskilda människor och grupper tillägnar sig och tar i anspråk fysiska och kognitiva resurser belyses. De sociokulturella kontexterna bygger på språk och kommunikation, de grundläggande principerna är deltagande och deltagarnas samspel. Kvalitativ forskningsmetod användes och dokumenterades genom filminspelning och fältanteckning. Observationer gjordes i utemiljö på två förskolor med cyklarna som fokus då cyklarna på förskolan ofta initierar till samspel och makt mellan barn. Resultatet av observationerna visar på att samspel och makt är en stor del i barns vardag på förskolan. Redan i tidig ålder är det viktigt att barn får rätt verktyg för att utveckla sina sociala kompetenser. Ur ett yrkes perspektiv är det viktiga att ta vara på situationerna och skapa ett lärande
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject cyklar
förskola
lärande
makt
samspel
sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/21001 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics