Corporate Social Responsibility Bostadsbolagens sociala ansvarstagande och relationerna mellan CSR och genus

DSpace Repository

Corporate Social Responsibility Bostadsbolagens sociala ansvarstagande och relationerna mellan CSR och genus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Corporate Social Responsibility Bostadsbolagens sociala ansvarstagande och relationerna mellan CSR och genus
Author Andersson, Elvira ; Lundström, Anna
Date 2016
English abstract
Title: Corporate Social Responsibility - Housing companies social responsibility and the relations between CSR and gender. Course: Real Estate Science Thesis, 15 hp. Author: Anna Lundström & Elvira Andersson Advisor: Karin Staffansson Pauli Key Words: Corporate Social Responsibility (CSR), sustainability, social responsibillity, gender, equality. Purpose: The purpose of the study is to contribute to a deeper understanding of how housing companies with different forms of ownership chooses to define and organize CSR. The study will also examine what relations there is between CSR and the gender aspect in the real estate industry. The study will also contribute to increased knowledge about how various housing companies work with CSR and the incentive behind the work. Are there any similarities or differences depending on the housing companies form of ownership? Methodology: The essay method is based on a qualitative study with a combination of literature studies and interviews with representives from five different housing companies. The websites and annual reports of the housing companies have been studied to form an idea of how companies relate and work with CSR. Theory: The study’s theoretical points of departure have their basis in research on the definition of CSR as Carroll's CSR pyramid, theory of gender as Ackers organization theory and Porter and Kramer’s theory of creating shared value. Empirics: The empirical data is based on a survey of five companies’ websites and annual reports as well as interwies with a representative from each company. Conclusion: The results of the study identifies that all companies irrespective of the form of ownership defines CSR resembling. CSR as a concept is about to disappear and be replaced by sustainability and social responsibility. CSR means taking responsibility for the economy, environment and the social society. All companies separate these three parts and connect CSR to the companies social responsibility. All the companies are organizing their work with CSR differently. CSR is about sustainability, for something to be sustainable it must be fair, and when it is fair it is also equal. The study shows a relation between CSR and the gender aspect. The companies have to take social responsibility inside the organization to have an equal and sustainable culture. All respondents in the study belives that their own organization is gender equal but not the real esate industry in general. Gender equality is increasing because more people demands it. Corporate social responsibility are increases because society demands it.
Swedish abstract
Titel: Corporate Social Responsibility - Bostadsbolagens sociala ansvarstagande och relationerna mellan CSR och genus. Ämne kurs: Fastighetsvetenskap, Kandidatuppsats, 15 hp Författare: Anna Lundström & Elvira Andersson Handledare: Karin Staffansson Pauli Nyckelord: Corporate Social Responsibility (CSR), hållbarhet, socialt ansvar, genus, jämställdhet. Syfte: Studiens syfte är att bidra till en djupare förståelse för hur bostadsbolag med olika ägandeform väljer att definiera och organisera sitt CSR-arbete. Studien ska även undersöka vilka relationer det finns mellan CSR och genus i fastighetsbranschen. Studien ska bidra till ökad kunskap kring hur olika bostadsbolag arbetar med CSR och de bakomliggande incitamenten bakom arbetet. Finns det några likheter eller skillnader beroende på bostadsbolagens ägandeform? Metod: En kvalitativ studie har genomförts med en kombination av litteraturstudier och intervjuer med representanter från fem stycken bostadsbolag. Bostadsbolagens hemsidor och årsredovisningar har studerats för att bilda en uppfattning om hur bolagen förhåller sig och arbetar med CSR. Teori: Den teoretiska referensramen tar sin utgångspunkt i forskning kring definition av CSR som Carrolls pyramid, teori kring genus som Ackers organisationsteori samt Porter & Kramers teori om skapande av delat värde (creating shared value). Empiri: Det empiriska materialet bygger på en kartläggning av de fem bolagens hemsidor och årsredovisningar samt en intervjustudie med en representant från respektive bolag. Slutsats: Resultatet av studien visar att samtliga bolag oberoende av ägandeform definierar CSR liknande. CSR som begrepp är på väg att försvinna och ersättas av hållbarhet och socialt ansvarstagande. CSR innebär att ta ansvar för ekonomin, miljön och det sociala. Samtliga bolag separerar dessa tre delar och kopplar främst CSR till bolagets sociala ansvarstagande. Samtliga bolag organiserar CSR-arbetet olika. Inte heller här kan någon tydlig skillnad ses mellan organiseringen av CSR-arbetet och ägandeformen. CSR handlar om hållbarhet, för att något ska vara hållbart måste det vara rättvist och när det är rättvist är det också jämställt. Studien visar att det finns en relation mellan CSR och genusaspekten, det handlar om att bolagen ska ta socialt ansvar inåt i organisationen och ha en jämställd och hållbar kultur på arbetsplatsen. Samtliga respondenter i studien anser att den egna organisationen är jämställd, men inte fastighetsbranschen generellt. Jämställdhet ökar för att fler människor ställer krav, precis som med företagens samhällsansvar. Företagens samhällsansvar ökar för att samhället kräver det.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Corporate Social Responsibility (CSR)
hållbarhet
socialt ansvar
genus
jämställdhet
Corporate Social Responsibility (CSR)
sustainability
social responsibillity
gender
equality
Handle http://hdl.handle.net/2043/21003 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics