It´s natural with women in preschool

DSpace Repository

It´s natural with women in preschool

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title It´s natural with women in preschool
Author Hjort, Felix ; Ljungdahl, Marcus
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med vår studie är att undersöka vilka sorters femininiteter kvinnliga förskollärare antas och förväntas att göra och gör i förskolan. Vidare i studien undersöktes det om de kvinnliga förskollärarna upplever att dessa antaganden och förväntningar på dem har förändrats över tid. Metoden som valdes för att besvara detta var kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju kvinnliga förskollärare. Teorierna som valdes för att tolka materialet var poststrukturell feminism och queerteori. Resultaten är dels synen på att traditionella normer på kvinnan i förskolan lever kvar. De kvinnliga förskollärarna förväntas vara omhändertagande, bra med barn och ha "mammiga" egenskaper men vi har även fått se ett utmanande av den bilden och av den traditionella femininiteten. I den avslutande resultatdelen visar vi på hur kvinnorna har upplevt och hur de beskriver en förändring i yrket men också bilden av förskolläraren som kompetent med ledarskapsförmåga och med en bestämdhet, som krävs för att kunna leda barngruppen. Därmed har den traditionella synen på kvinnan i förskolan utmanats och till viss del förändrats även om vi, som skrivits, visar att ett stereotypt sätt att se på kvinnan lever kvar. För att ett förändringsarbete ska bli fruktbart krävs dels att dessa saker diskuteras och ett fortsatt normkritiskt tänk i förskolan.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject femininity
preschool
women
gender
Handle http://hdl.handle.net/2043/21009 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics