We are also part of the adjustment period

DSpace Repository

We are also part of the adjustment period

Details

Files for download
Icon
The essay discribe ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title We are also part of the adjustment period
Author Danielsson, Frida
Date 2016
English abstract
Parents have a greater opportunity to participate in preschool today than they were some 40 years ago. This means that they want to influence pre-school activities as much as they can and especially induction which is the start of the child's time in preschool. For it to work , it is important to consider the extension's weight , parents and preschool teachers' attitude and parental involvement and the opportunity to influence. I have based my study chosen to use the interview method and based on my interviews with parents about their perceptions of their children's induction highlights the particularly impact, response and cooperation. I have based my questions chosen to focus on parents' influence of acclimatization, pre-school teacher's treatment of parents and the factors that have affected the induction and how. It is therefore important to clarify how much parents can influence the induction of today's society, what is needed for effective cooperation between parents and preschool teachers as well as the consequences of a non-functioning cooperation may entail. My purpose of this study is to highlight the inskolningar who have been good and less good. I have chosen to focus on what has been affecting my results in the study of induction and how. Hence my purpose is to highlight the induction based on parental perspective and examine how parents perceive induction based on teachers' attitude and interaction during induction.
Swedish abstract
Föräldrar har en större möjlighet till deltagande i förskolan idag än de hade för ungefär 40 år sedan. Det innebär att de vill kunna påverka förskolans verksamhet så mycket de kan och framför allt inskolningen som är starten på barnets tid på förskolan. För att det ska kunna fungera är det viktigt att tänka på anknytningens vikt, föräldrar och förskollärares bemötande samt föräldrars delaktighet och möjlighet till inflytande. Jag har utifrån min studie valt att använda intervju som metod och utifrån mina intervjuer med föräldrar angående deras upplevelser av sina barns inskolning lyfter de framför allt påverkan, bemötande och samarbete. Jag har utifrån mina frågeställningar valt att fokusera på föräldrars påverkan av inskolning, förskollärares bemötande av föräldrar samt vilka faktorer som har påverkat inskolningen och hur. Det är därmed viktigt att klargöra hur mycket föräldrarna får påverka inskolningen i dagens samhälle, vad som behövs för ett fungerande samarbete mellan föräldrar och förskollärare samt vilka följder ett icke-fungerande samarbete kan innebära. Mitt syfte med studien är inte att lyfta vilka inskolningar som har varit bra och mindre bra. Jag har valt att fokusera på vad som har påverkar mitt resultat i studien av inskolningen och hur. Därmed är mitt syfte att belysa inskolningen utifrån föräldraperspektivet och undersöka hur föräldrarna upplever inskolningen utifrån pedagogernas bemötande och interaktion under inskolningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject adjustment period
treatment
participation
connection
power
Handle http://hdl.handle.net/2043/21017 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics