Kunskap och lärande bland barn - En jämförelse mellan Montessoripedagogers och den traditionella kommunala förskolans pedagogers uppfattningar och kunskap och lärande hos barn

DSpace Repository

Kunskap och lärande bland barn - En jämförelse mellan Montessoripedagogers och den traditionella kommunala förskolans pedagogers uppfattningar och kunskap och lärande hos barn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kunskap och lärande bland barn - En jämförelse mellan Montessoripedagogers och den traditionella kommunala förskolans pedagogers uppfattningar och kunskap och lärande hos barn
Author Hjelström, Louise
Date 2006
English abstract
My purpose with this paper is to find out whether there are any differences between the views of Montessoriteachers and teachers in traditional municipal preschools as to childrens´ knowledge and learning processes. Another intention is to gain more knowledge about how to work with children and to be able to reach the appropriate teaching level which motivates children to seek knowledge. I order to put light on this I have presented two questions in my work: 1.How do Montessoriteachers act in comparison with teachers in traditional municipal preschools as to childrens´ learning processes? 2.How do Montessoriteachers act in comparison with teachers in traditional municipal preschools as to childrens´ knowledge? I have made five interviews with preschool teachers and two observations of teaching situations in one Montessori preschool and one traditional municipal preschool. The result of my work concerning the learning processes is that the two types of schools show big similarities. Both of them have the official Swedish education plans as their basis. The major difference is that the traditional municipal preschool puts focus on the significance of the social group while the Montessori preschool represents a learning process which is more focused on the individual. Another difference is that the Montessori preschool more evidently puts emphasis on the environment as important for the development of the learning process. Also concerning the view on childrens´ knowledge the similarities are big. Both of the schools consider social ability of children to be the most important. Another similarity is that both of them work with mathematics and Swedish and stand for the same values. One of the differences is that the Montessori preschool to a larger extent emphasizes the importance of materials in childrens´ knowledge building.
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att utröna om det finns skillnader i hur pedagoger ser på barns kunskap och lärande inom en Montessoriförskola och en traditionell kommunal förskola. Tanken är dessutom att få kunskap om hur man ska arbeta med barnen och kunna befinna sig på en nivå som gör att barnen kan känna sig motiverade att inhämta kunskap. För att belysa detta har jag ställt följande frågor i min uppsats, nämligen 1.Hur förhåller sig förskollärarna till lärande i Montessoriförskola i jämförelse med traditionell kommunal förskola? och 2.Hur förhåller sig förskollärarna till kunskap i Montessoriförskola i jämförelse med traditionell kommunal förskola? I min studie har jag gjort fem intervjuer och två observationer dels på en traditionell kommunal förskola och dels på en Montessoriförskola. Jag genomförde mina intervjuer med fem pedagoger och genomförde en observation på varje förskola. Resultatet av arbetet är att i fråga om synen på lärande uppvisar den traditionella kommunala förskolan och Montessoriförskolan stora likheter. Likheterna är att båda förskolorna utgår från läroplanen samt att de sätter barnen i centrum. Skillnaderna är främst att den traditionella kommunala förskolan ser mer till hela gruppens betydelse för lärande medan Montessoriförskolan företräder en mer individcentrerad lärandeprocess. En annan skillnad är att miljön framhävs tydligare inom Montessoriförskolan som betydelsefull för lärandet. Även i fråga om synen på kunskap är likheterna stora mellan de båda förskolorna. Båda förskolorna ser den sociala kompetensen som allra viktigast. En annan likhet är att båda förskolorna arbetar med matematik och språk samt att de har ungefär likartad värdegrund. En skillnad är att Montessoriförskolan betonar i högre grad materialets betydelse för att barnen ska kunna utveckla kunskap om olika områden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lärande
kunskap
traditionell kommunal förskola
Montessoriförskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/2106 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics