Parkinsons sjukdom och livskvalitet - en kvalitativ litteraturstudie utifrån parkinsonsjuka personers upplevelser av livskvalitet

DSpace Repository

Parkinsons sjukdom och livskvalitet - en kvalitativ litteraturstudie utifrån parkinsonsjuka personers upplevelser av livskvalitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Parkinsons sjukdom och livskvalitet - en kvalitativ litteraturstudie utifrån parkinsonsjuka personers upplevelser av livskvalitet
Author Karlström, Petra ; Mårtensson, Linda
Date 2016
English abstract
Karlström, P & Mårtensson, L. Parkinson`s Disease and Quality of Life - An qualitative literature review from the perspective of the patients with Parkinson`s Disease about Quality of life. A literature review. Degree project in Nursing science, 15 Credit Points. Malmö University. Faculty of Health and Society. Department of Caring Science, 2016. Parkinson`s Disease is a progressive neurological disease. The cause of the disease is still unknown. In Sweden, there are 2000 new sufferers each year. The prevalence in Sweden is about 20 000. The average age due to the first symtoms appearing, is 55 years old. The three main symtoms are: akinesia, shakiness and muscle stifness. The disease also includes symtoms as depression, anxiety and apathy. Parkinson`s Disease has an effect on many aspects of life. The aim of the study was to examine how grown adults experienced their daily life and how they described the Quality of life changing. The method was a literature review using qualitative data. Data was gathered from three different databases. The material was then critically evaluated using a qualityprotocall.The results were gathered from ten different articles. Four main qualitative categories were found: Relations and socializing and Health and ill-health, body changes and Live on despite having Parkinson`s Disease. The main categories were later on further divided into subcategories. Conclusions that was drawn explained that Parkinson`s disease is a complicated disease envolving many aspects of the patients life which contributes to the experience of Ouality of life. Keywords: Acceptance, Future, Parkinson`s Disease and Socially wellbeing. Quality of life.
Swedish abstract
Karlström, P & Mårtensson, L. Sjukdomen Parkinson och livskvalitet. En kvalitativ studie utifrån Parkinsonsjuka personers upplevelser av livskvalitet. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Högskola: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2016. Parkinsons sjukdom är en kronisk progressiv neurologiskt sjukdom. Orsaken till sjukdomen är okänd. Årligen insjuknar omkring 2000 personer i Sverige. Prevalensen i Sverige uppskattas till 20 000 fall. Medelåldern vid symtomdebut är 55 år. De tre kardinalsymtomen är rörelsehämning, skakning och muskelstelhet. Ofta finns också psykiska symtom så som depression, ångest och initiativlöshet. Parkinsons sjukdom påverkar den drabbade personens dagliga liv och livskvalitet.Syftet med studien var att undersöka hur vuxna personer som lever med Parkinsons sjukdom upplevde sitt dagliga liv samt deras beskrivning av hur livskvaliteten påverkades. Metoden var en litteraturstudie för att sammanställa tidigare vetenskaplig forskning av kvalitativ ansats. Databasökning utfördes i tre olika databaser. De aktuella artiklarna värderades kritisk utifrån granskningsprotokoll. Resultatet baserades på tio kvalitativa artiklar. Slutresultatet delades in fyra huvudkategorier med underkategorier där fynden presenteras. Huvudkategorierna var Relationer och social samvaro, Hälsa och ohälsa, Kroppsliga förändringar samt Leva vidare trots sjukdomen Parkinson. Konklusion är att Parkinsons sjukdom är en komplicerad sjukdom som påverkar patientens liv och livskvalitet. Nyckelord: Acceptans, , Framtid, Livskvalitet, Parkinsons sjukdom och Socialt, Välmående
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject acceptance
Parkinson`s Disease
quality of life
socially wellbeing
Parkinsons sjukdom
livskvalitet
välmående
Handle http://hdl.handle.net/2043/21071 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics