Musikstreamingtjänsternas inverkan på musikindustrin - Förändringar hos leverantör och konsument

DSpace Repository

Musikstreamingtjänsternas inverkan på musikindustrin - Förändringar hos leverantör och konsument

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Musikstreamingtjänsternas inverkan på musikindustrin - Förändringar hos leverantör och konsument
Author Hessler, Anton
Date 2016
English abstract
Around the turn of the century the global music industry experienced a decline in sales of physical formats, which has sent the industry into nearly a decade of poor finance. In 2008, the Swedish music streaming service Spotify was established and has since then been regarded as the financial savior of the industry. Several streaming services has since then been established around the world and many are people today perceive streaming as a conventional digital consumption model This study examines streaming services and their impact on the music industry. The study investigates the organizational changes that have occurred in the streaming service establishment, and how music consumption and listening trends have changed. The empirical work of the study is based on four interviews that were conducted with respondents in the music industry. Two of the respondents work for streaming services and two working for record labels. The most obvious changes that the study indicates is that streaming services have adopted multiple roles, which can shorten the process of making available music to consumers. In addition to being a distribution platform that directly delivers music to consumers, streaming service has also become an attractive marketing channel. They can with the wide network of users, and integration with social media, directly reach music consumers worldwide. When record companies marketing through streaming services today, there is no economic transaction, but is more about an exchange of services.Streaming services have also contributed to a new entrant in the music industry has been established, which is the digital aggregators. These act as an intermediary between the record companies on the streaming service. The study also indicates a possible change among consumers, i.e. streaming users. One, according to respondents, negative trends in music listening is the diminishing need for the album format. A positive development is that existing research suggests that Internet pirates sees streaming as compensation for illegal downloads.
Swedish abstract
Runt millennieskiftet upplevde den globala musikindustrin en dalande försäljning av fysiska format, som under nästan ett decennium hade svårt för att återhämta sig ekonomiskt. År 2008 etablerade sig den svenska musikstreamingtjänsten Spotify som av många sedan dess betraktats som musikindustrins och skivbolagens räddare. Fler streamingtjänster har sedan dess etablerat sig världen över och många ser idag på streaming som en vedertagen digital konsumtionsmodell. Denna studie undersöker streamingtjänsternas inverkar på musikindustrin. Studien ser efter vilka organisatoriska förändringar som har skett i och med streamingtjänsternas etablering, samt hur musikkonsumtionen och lyssningstrender har förändrats. Studiens empiri baseras på fyra intervjuer som har utförts med respondenter inom musikindustrin. Två av respondenterna arbetar för streamingtjänster och två arbetar för skivbolag. De tydligaste förändringarna som studien visar på är att streamingtjänsterna har intagit en multipel roll, vilket kan förkorta processen att tillgängliggöra musik för konsumenter. Förutom att vara en distributionsplattform som direkt levererar musik till konsumenter, har streamingtjänsterna blivit en attraktiv kanal för marknadsföring. De kan med sitt breda nätverk av användare, och tjänsternas integrering med sociala medier direkt nå musikkonsumenter över hela världen. När skivbolagen marknadsför genom streamingtjänsterna sker idag ingen ekonomisk transaktion, utan handlar mer om ett utbyte av tjänster. Streamingtjänsterna har också bidragit till att en ny aktör inom musikindustrin har inrättats, vilket är de digitala aggregatorerna. Dessa fungerar som en mellanhand mellan skivbolagen om streamingtjänsten. Studien visar också på en eventuell förändring hos konsumenterna, d.v.s. streaminganvändarna. En, enligt respondenterna, negativ utveckling i musiklyssnandet är det minskande behovet av album som format. En positiv utveckling är att befintlig forskning tyder på att internetpirater ser streaming som ersättning för illegal nedladdning.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Streaming
Spotify
Music
Handle http://hdl.handle.net/2043/21089 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics