Olika spelregler för olika arenor En kvalitativ studie om kommunikatörers upplevelse av etik och kanalval

DSpace Repository

Olika spelregler för olika arenor En kvalitativ studie om kommunikatörers upplevelse av etik och kanalval

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Olika spelregler för olika arenor En kvalitativ studie om kommunikatörers upplevelse av etik och kanalval
Author Cullberg, Anna
Date 2016
English abstract
In recent decades, the communication industry has been exposed and affected by a tremendous digital revolution. This development has increased the level of requirements on the industry. The emergence of these new medias has developed a two-way communication, in which ethic-demands require an extensively greater deal than before. This study aims at creating a better understanding for the role of ethics related to channel selection and examine how ethics are handled in different communication channels, and how marketing communicators view their ethical responsibility from a social perspective. Information about the communication industry was gathered through a qualitative method with six personal interviews, focusing on how ethics are handled in different communication channels, and communicators’ views of their ethical responsibility. The results of this study showed that, the handling of ethics differs between traditional and new media. Communicators perceive they have a public responsibility in their profession. However, it is the customer who has the final responsibility for what is actually communicated.
Swedish abstract
Under de senaste decennierna har det skett en digital revolution inom kommunikationsbranschen. De nya mediernas framväxt har utvecklat en tvåvägskommunikation där etik efterfrågas i större utsträckning än förr. Studien syftar till att undersöka hur etiken hanteras inom olika kommunikationskanaler och om detta skiljer sig inom marknadskommunikationsbranschen samt hur marknadskommunikatörer ser på sitt etiska ansvar ur ett samhällsperspektiv. Genom en kvalitativ intervjustudie med sex intervjuer har detta undersökts och analyserats utifrån ett teoretiskt ramverk med teorier kring marknadskommunikation och etik. Genom empirin kunde tre gemensamma drag utläsas och diskuteras; teknikens påverkan på branschen, kommunikationskanalers etik och dess hantering samt kommunikatörers möjlighet till påverkan. Utifrån diskussionen kunde studiens slutsats dras vilken visar på att hanteringen av etiken skiljer sig mellan traditionell och nyare media. Inom nya kanaler är det svårare att säkerställa etiken då det är en mer organisk kommunikationsprocess. Kommunikatörer tycker att de har ett ansvar gentemot allmänheten att förvalta sin makt på rätt sätt, men det är kunden som är ytterst ansvarig för vad som kommuniceras.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kommunikation
Kommunikatör
Etik
Kanal
Påverkan
Teknisk utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/21098 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics