”Där är den! Gula Kulan! Vi ska dit!” En studie med ett barnperspektiv på den mobila förskolan och barns upplevelse av plats

DSpace Repository

”Där är den! Gula Kulan! Vi ska dit!” En studie med ett barnperspektiv på den mobila förskolan och barns upplevelse av plats

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Där är den! Gula Kulan! Vi ska dit!” En studie med ett barnperspektiv på den mobila förskolan och barns upplevelse av plats
Author Davidsson, Catrine ; Ekeberg, Sofia
Date 2016
Swedish abstract
Studiens syfte är att ha ett barnperspektiv på en mobil förskola och deras upplevelser av plats genom att följa en grupp barn som en gång i veckan åker iväg med en buss. Vi har använt oss av följande frågeställningar för att konkretisera syftet: Hur ser en bussdag ut ur ett barnperspektiv? Vad händer i barns möten med olika platser? Hur uttrycker sig barn om den mobila förskoleverksamheten? Studien utgår från en barndomssociologisk ansats, där barndom ses som socialt och kulturellt konstruerat och barn betraktas som aktiva medskapare av sina liv. Detta kompletteras med ett fenomenologiskt perspektiv genom vilket vi studerar det som visar sig för barnet på en plats eller i en miljö där barnets intentioner, uttryck och erfarenheter är i fokus, för att närma oss barns perspektiv. Vi har använt oss av kvalitativ forskningsmetod och genomfört en mikroetnografisk studie, där observation dokumenterad med video och fältanteckningar, samt samtal med barn dokumenterat med diktafon utgör primärmaterialet. Studiens resultat visar att den mobila förskolans struktur och sociala ordning bygger på att barnen följer pedagogerna. Platserna barnen besöker leder till utforskande med hela kroppen. Barnens perspektiv på den mobila förskoleverksamheten visar att deras upplevelse beror på platsen de besöker och att de uppfattar att det är de vuxna som bestämmer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Subject Mobil förskola
barn
Barndom
Plats
Livsvärld
Barnperspektiv
Barns perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/21114 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics