Hur och varför lärare undervisar om demokratiseringen i historia How and why teachers teach about democracy in history

DSpace Repository

Hur och varför lärare undervisar om demokratiseringen i historia How and why teachers teach about democracy in history

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur och varför lärare undervisar om demokratiseringen i historia How and why teachers teach about democracy in history
Author Johansson, David ; Andrén, Viktor
Date 2016
Swedish abstract
Arbetet bottnar i det problemområde som Skolinspektionen lyfter angående elevers svårigheter att uppfylla vissa förmågor som tydliggörs i historieämnets syfte. Vårt syfte blev därför att undersöka om detta stämmer överens med hur lärare arbetar kring demokratiseringen och hur det hjälper eleverna att uppnå några av historieämnets förmågor. Vårt fokus inriktar sig på lärarnas undervisningsstrategier och hur dessa kan påverka vilka kunskaper eleverna får kring dessa förmågor. För att kunna genomföra arbetet utgick vi från våra teoretiska utgångspunkter. Dessa var till exempel undervisningsstrategier och begreppsförståelse vilka kan ses som centrala när vi tolkade resultatet. I metoden redogör vi för de tillvägagångsätt vi använde under arbetets gång. Vi använder oss av en hermeneutisk metod när vi tolkade intervjuerna och dessa bedrevs utifrån en semistrukturerad metod. I resultatet strukturerade vi upp avsnittet efter rubriker som överensstämmer med frågeställningen. Det viktigaste resultatet är att det går att se en koppling mellan lärarnas undervisningsstrategier och vilka förmågor eleverna får möjlighet att utveckla. I avsnittet ”Slutsats och diskussion” diskuteras detta resultat och vi för resonemang om vår metod och potentiella forskningsfält inom området.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject demokratisering
eklektisk historia
flerperspektivism
narrativ historia
samhällsvetenskaplig historia
undervisningsstrategi
Handle http://hdl.handle.net/2043/21129 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics