Djurs inverkan på den psykiska hälsan hos äldre

DSpace Repository

Djurs inverkan på den psykiska hälsan hos äldre

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Djurs inverkan på den psykiska hälsan hos äldre
Author Frick, Linnea ; Granstrand, Kajsa
Date 2016
English abstract
Background: Our population are getting older, which leads to an increased number of older people. During the aging process changes occurs, including cognitive and physical changes. As a result, elderly experience a reduced quality of life. Therefore nursing care is needed in order to strengthen older peoples mental health. In earlier research animals showed positive effects on peoples mental and physical health. Aim: The aim with this literature review is to explore how animals impact on elderly peoples mental health. Method: Literature review based on ten quantitative studies. Result: Animals impact on the mental health in elderly were thematised into 11 major categories: depressive symptoms, worry and anxiety, loneliness, agitation, stress, autonomy, social ability and quality of life, an incidental finding was found: physical health. Conclusion: The 11 categories are all a part in mental health and had various impact from the interaction with animals. Despite this it occurs that animals mostly had a positive impact on the mental health in elderly people. The nurse should have in mind that animals participation can be seen as an alternative to medical treatment to strengthen elderly peoples mental health.
Swedish abstract
Bakgrund: Vi blir allt äldre vilket medför ett ökat antal äldre människor. Vid åldrandet sker bland annat kognitiva och kroppsliga förändringar som kan påverka den psykiska hälsan till det sämre. Till följd av detta kan äldre uppleva sänkt livskvalitet. Därför behövs omvårdnad i syfte att stärka äldres psykiska hälsa. Djur har i tidigare forskning uppvisat positiva effekter på människors psykiska och fysiska hälsa. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga hur djur inverkar på äldres psykiska hälsa. Metod: Litteraturstudie baserad på tio kvantitativa studier. Resultat: Djurs påverkan på den psykiska hälsan hos äldre tematiserades i 11 huvudkategorier: depressiva symtom, oro och ångest, välbefinnande, livstillfredsställelse, ensamhet, agitation, stress, självständighet, social samvaro samt livskvalitet. Därefter tillkom ett bifynd: fysisk aktivitet. Slutsats: De 11 olika kategorierna är en del av psykisk hälsa och påverkades olika utav interaktionen med djur. Trots detta visade det sig att djur mestadels hade en positiv inverkan på den psykiska hälsan hos äldre. Sjuksköterskan bör ha i åtanke att djurs deltagande kan ses som ett alternativ till medicinsk behandling för att stärka den psykiska hälsan hos äldre människor.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Djurassisterade interventioner
djurägande
psykisk hälsa
äldre
äldreboende
Handle http://hdl.handle.net/2043/21163 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics