Varför gör vi som vi gör? - En studie av organisationen kring nyanländas utbildning på Språkintroduktion

DSpace Repository

Varför gör vi som vi gör? - En studie av organisationen kring nyanländas utbildning på Språkintroduktion

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför gör vi som vi gör? - En studie av organisationen kring nyanländas utbildning på Språkintroduktion
Author Olander, Maria
Date 2016
Swedish abstract
Olander, Maria (2016). Varför gör vi som vi gör? En studie av organisationen kring nyanlända elevers utbildning på Språkintroduktion. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. Studien kan bidra till att lyfta fram organisationens betydelse för de nyanlända elevernas lärande. Studiens syfte var dels att undersöka hur tre gymnasieskolor har valt att organisera sin undervisning för nyanlända elever på gymnasieskolans Språkintroduktion och dels att ta reda på varför man valt att organisera sig på det viset. Frågeställningarna lyder: • Hur organiseras skolgången för nyanlända inom ramen för Språkintroduktion? • Vilka anledningar finns för att organisationen ser ut som den gör? Studien har en systemteoretisk ansats. Metoden som valdes var kvalitativa intervjuer i kombination med ett gemensamt utformande av en organisationsskiss över respektive skolas system för de nyanländas utbildning. Resultatet visar att skolorna uppvisar stor variation när det kommer till själva organisationen av undervisningen. Det skiljer sig framförallt när det kommer till flexibiliteten och den enskilde elevens möjlighet till individuell utbildning. Resultatet visar också på skillnader när det kommer till de bakomliggande anledningarna till organisationsstrukturen och rektorns möjlighet till påverkan. Ett resultat som kan vara intressant att lyfta ur specialpedagogiskt perspektiv, men som inte rör själva studien i sig, är hur liten roll specialpedagogen spelar i frågor som rör organisationen av de nyanlända elevernas utbildning. Nyckelord: nyanlända elever, organisation, systemteori, språkintroduktion, frirum
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject nyanlända elever
organisation
systemteori
språkintroduktion
frirum
Handle http://hdl.handle.net/2043/21176 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics