"Läs nu det här så blir du en god människa..." - En studie av lärares syn på sitt arbete med skönlitteratur på yrkesförberedande gymnasier

DSpace Repository

"Läs nu det här så blir du en god människa..." - En studie av lärares syn på sitt arbete med skönlitteratur på yrkesförberedande gymnasier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 30hp
Title "Läs nu det här så blir du en god människa..." - En studie av lärares syn på sitt arbete med skönlitteratur på yrkesförberedande gymnasier
Author Lövgren, Oscar ; Svarvell, Sofia
Date 2016
Swedish abstract
Syftet är att undersöka hur svensklärare verksamma på gymnasieskolor, med i huvudsak yrkesförberedande program, resonerar kring sitt arbete med skönlitteratur och hur detta tar sig uttryck i deras undervisningsmaterial. Våra forskningsfrågor är: Vilka faktorer eller omständigheter påverkar lärarnas syn på svenskämnet, med fokus på skönlitteratur och läsning? Vilka konsekvenser får detta för lärarnas syn på svenskämnet, med fokus på skönlitteratur och läsning? Resultatet visar att lärarnas syn på svenskämnet, skönlitteratur och läsning kan sammanfattas inom följande kategorier: svenskämnets konceptioner i teori och praktik, kunskaper och attityder inom olika utbildningar, värdegrundsarbete och digitaliserad undervisning. Lärarna rörde sig olika mycket inom dessa kategorier, vilket kom att spegla deras ämnessyn och den plats de menar att skönlitteraturen bör utgöra i svenskämnet på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. En viktig slutsats är att lärare i svenska på yrkesförberedande gymnasier står mittemellan två diskurser, med ena foten i svenskämnet och den andra i yrkesförberedande gymnasiets struktur
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject genusperspektiv
horisontell och vertikal diskurs
kunskapssyn
läraruppdrag
läsning
skönlitteratur
svenskämnet
yrkesprogram
ämneskonceptioner
digitalisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/21219 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics