Oron över håravfall mitt i medeltidens litteratur -Hur fyra lärare integrerar sex- och samlevnad i svenskämnet i gymnasieskolan

DSpace Repository

Oron över håravfall mitt i medeltidens litteratur -Hur fyra lärare integrerar sex- och samlevnad i svenskämnet i gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Oron över håravfall mitt i medeltidens litteratur -Hur fyra lärare integrerar sex- och samlevnad i svenskämnet i gymnasieskolan
Author Johansson, Sofia ; Ingvarsson, Louise
Date 2016
Swedish abstract
Sammandrag Utgångspunkten för vårt examensarbete är att vår lärarutbildning inte har inkluderat hur vi som blivande lärare kan integrera det ämnesövergripande kunskapsområdet sex- och samlevnad i svenskämnet i gymnasieskolan. Syftet med denna undersökning är därför att undersöka hur lärare kan arbeta med att integrera sex- och samlevnad i svenskämnet på gymnasiet. För att uppnå vårt syfte har vi genomfört kvalitativa intervjuer med fyra verksamma svensklärare som integrerar sex- och samlevnad och undersökt hur de besvarar de didaktiska frågorna ”Vad?”, ”Vem?”, ”Hur?” och ”Varför?”. Undersökningens viktigaste resultat är att sex- och samlevnad går att integrera i svenskämnet utifrån olika svenskämneskonceptioner vilket visar på den bredd som sex- och samlevnadsämnet erbjuder. Slutsatsen utifrån föregående är att beroende på ämneskonception blir sex- och samlevnadsinnehållet mer eller mindre synligt ur ett pedagogiskt perspektiv. Vidare är ett viktigt resultat att samtliga lärares undervisning tar utgångspunkt i olika textvärldar för att utveckla elevernas förmåga och färdighet att läsa, skriva och tala men inte elevernas förmåga eller färdighet att lyssna. Utifrån föregående dras slutsatsen att elevernas utveckling av färdigheten och förmågan att lyssna lyser med sin frånvaro samtidigt som den står tydligt framskriven i syftesformuleringen för svenskämnet. Ytterligare ett viktigt resultat är att samtliga lärares beskrivningar av elevernas intresse respektive motstånd till ämnesområdet är baserat på vad eleverna kommunicerar muntligt. Av detta drar vi slutsatsen att undervisningen kan bli bristande sett till aspekter som rör flerstämmighet. Avslutningsvis är vårt förslag på vidare forskning ett studentinitierat utvecklingsarbete med syfte att utveckla lärarutbildningens innehåll. Vi menar att lärarutbildningen borde innehålla en obligatorisk UVK-kurs om heter ”Att lyssna till flera stämmor” som innehåller metodik gällande flerstämmighet och lysskompetens.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject det vidgade textbegreppet
estetisk läsning
efferent läsning
fiktion
flerstämmighet
genus
kompensatoriskt uppdrag
lysskompetens
lyssna
lärarutbildning
läsa
osynlig pedagogik
presentationsskrivande
relationer
sakprosa
sex- och samlevnad
synlig pedagogik
skriva
svenskämnesdidaktik
svenskämnesmetodik
svenskämneskonceptioner
skönlitteratur
tala
tankeskrivande
tematisk undervisning
värdegrund
ämnesintegrering
Handle http://hdl.handle.net/2043/21234 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics