Yoga som alternativ omvårdnadsåtgärd vid nedsatt psykisk hälsa. En litteraturstudie.

DSpace Repository

Yoga som alternativ omvårdnadsåtgärd vid nedsatt psykisk hälsa. En litteraturstudie.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Yoga som alternativ omvårdnadsåtgärd vid nedsatt psykisk hälsa. En litteraturstudie.
Author Borglin, Sofia
Date 2016
English abstract
Background: Yoga can affect the body and the internal organs in various ways. It has proven to reduce stress, lower the blood pressure and stabilize the autonomic nervous system. One of the implications for yoga in health care is impaired mental health. The province of Scania reports that there has been an increase in sick leave due to impaired mental health. This has contributed to a priority of the area and efforts for an early identification and decrease of problems through appropriate care. As a nursing intervention yoga has to some extent started to be used, but there is a need for more scientific evidence for an assessment of the effect. Aim: The aim was to examine the effect of yoga as an alternative nursing intervention for impaired mental health in adults. Method: A literature study where nine scientific papers with a quantitative research approach was analysed in substantive themes. Results: In summary, yoga showed a significant lowering effect on stress, anxiety and depression compared to the different control groups. One of the studies also identified a significant reduction in symptoms regarding insomnia. Conclusion: This study has shown positive effects of yoga in impaired mental health. One inference from the results is that a domino effect takes place, where yoga's unique mechanisms of impact interact with the effects that physical activity provides. Keywords: Impaired mental health, nurses, nursing intervention, primary health care, yoga.
Swedish abstract
Bakgrund: Yoga kan påverka kroppen och de inre organen på åtskilliga sätt. Den kan bevisligen minska stress, sänka blodtrycket och stabilisera det autonoma nervsystemet. Ett av användningsområdena för yoga inom vården är nedsatt psykisk hälsa. Region Skåne rapporterar att det har skett en ökning av sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Detta har bidragit till en prioritering av området och satsningar för en tidig identifiering och minskning av problematiken med hjälp av lämpliga vårdinsatser. Som omvårdnadsåtgärd har yoga till en viss del börjat användas, men det behövs mer vetenskapligt underlag för en bedömning av effekten. Syfte: Syftet var att belysa effekten av yoga som alternativ omvårdnadsåtgärd vid nedsatt psykisk hälsa hos vuxna. Metod: För att svara mot syftet gjordes en litteraturstudie där nio vetenskapliga artiklar med en kvantitativ forskningsansats analyserades i materiella teman. Resultat: Sammantaget visade yoga en signifikant sänkande effekt på stress, ångest och nedstämdhet i jämförelse med de olika kontrollgrupperna. En av studierna identifierade också en signifikant minskning av symtom på sömnproblem. Konklusion: Denna studie har visat på positiva effekter av yoga vid nedsatt psykisk hälsa. En slutsats av resultatet är att en dominoeffekt äger rum, där yogans unika påverkningsmekanismer samspelar med de effekter som fysisk aktivitet ger. Nyckelord: Nedsatt psykisk hälsa, omvårdnadsåtgärder, primärvård, sjuksköterskor, yoga.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject yoga
omvårdnadsåtgärder
nedsatt psykisk hälsa
primärvård
sjuksköterskor
Handle http://hdl.handle.net/2043/21325 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics