Smärtsamma procedurer på barn en systematisk litteraturstudie om lustgas kontra midazolam

DSpace Repository

Smärtsamma procedurer på barn en systematisk litteraturstudie om lustgas kontra midazolam

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Wellander, Annika
dc.contributor.author Lundqvist, Sandra
dc.date.accessioned 2016-09-16T12:45:48Z
dc.date.available 2016-09-16T12:45:48Z
dc.date.issued 2016 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/21328
dc.description Barn kan genomgå smärtsamma procedurer vid sjukhusbesök och tanläkarbesök, vilket innebär en upplevelse av smärta och ångest hos dem. För att hjälpa barn att klara av smärtsamma procedurer kan lustgas eller midazolam vara till hjälp. Föreliggande studie syftade till att jämföra effekten av lustgas och midazolam vid användning som premedicinering inför smärtsamma procedurer på barn. Metod: En systematisk litteraturstudie som var byggd på sex randomiserade studier och en observationsstudie. Databaserna Cinahl och PubMed användes för att systematiskt söka efter vetenskapliga artiklar som svarade på frågeställningen. Artiklarna granskades enligt SBU:s mallar. Resultat: De sju studierna tog upp effekter som smärta och oro, sedering och biverkningar i samband med att barn får lustgas eller midazolam vid smärtsamma procedurer. Utifrån resultatet kunde slutsatser dras att ur smärtlindrande/orosdämpande- och sederings-perspektiv var lustgas ett bättre alternativ. Däremot var det ur biverkningssynpunkt tvetydigt vilken premedicinering som bör ges till barn som genomgår smärtsamma procedurer. Jämförelserna mellan studierna blev även problematiska då det användes olika koncentrationer på lustgas och olika mängd och administrationssätt för midazolam inför de smärtsamma procedurerna. en_US
dc.description.abstract Children can undergo painful procedures during hospital visits, which means an experience of pain and anxiety. To help children cope with painful procedures, nitrous oxide or midazolam may be helpful. This study aims to compare the effect of nitrous oxide and midazolam when used as premedication prior to painful procedures on children. Methods: A systematic literature review based on six randomized trials and one observational study. The databases CINAHL and PubMed was used to systematically search for scientific articles that responded to the question. The articles were reviewed according to the SBU templates. Results: The seven studies addressed effects like pain and anxiety, sedation and side effects when given nitrous oxide or midazolam prior to painful procedures. Based on the results conclusions could be drawn that from analgesic/anxiolytic and sedation point of view nitrous oxide was a better option. However, regarding the side effects, the result were ambiguous as to which premedication should be given to children undergoing painful procedures. The comparisons between the studies also became problematic sinces different concentrations of nitrous oxide and various routes of administration and volume of midazolam were used before the painful procedures. en_US
dc.format.extent 35 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Barn sv_SE
dc.subject lustgas sv_SE
dc.subject midazolam sv_SE
dc.subject smärta sv_SE
dc.title Smärtsamma procedurer på barn en systematisk litteraturstudie om lustgas kontra midazolam en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Omvårdnad
 Find Full text Files for download
Icon
Användning av lustgas ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics