Sagopedagogik - ett luftslott eller en möjlighet?

DSpace Repository

Sagopedagogik - ett luftslott eller en möjlighet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sagopedagogik - ett luftslott eller en möjlighet?
Author Nilsson, Heidi ; Nilsson, Ellinor
Date 2016
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur några sagopedagoger själva upplever och tänker kring sitt pedagoguppdrag. De frågeställningar vi har haft med oss under arbetets gång är: 1. Vilka tankar har sagopedagogerna kring sagostunden och framförandet av sagan? 2. Vilka tankar har sagopedagogerna kring sitt uppdrag utifrån den sagopeda-gogsutbildning de gått? Vårt fokus är en medelstor kommun i Skåne som valt att utbilda ett visst antal förskolepedagoger till Sagopedagoger. Metoden vi har använt oss av är kvalitativa intervjuer som genomfördes med fem olika sagopedagoger på fyra olika för-skolor. Vi har främst valt att ta hjälp av olika lärandeteorier där kunskap produceras i samspel, mellan både barn och vuxna. Detta sociokulturella perspektiv sätts i relation till och kompletteras med teorier där fokus på människans individuella begreppskunskap grundas i tidigare erfarenheter. Teorin, begrepp och tidigare forskning hjälper oss att tolka vårt empiriska material för att slutligen besvara vårt syfte. Resultatet av vår studie visar gemensamma drag hos sagopedagogerna. De upplever att barnens reaktioner och kollegornas konstruktiva kritik är de faktorer som gör det möjligt att använda sagan som verktyg i förskolans verksamhet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject sagopedagog
kollegialt lärande
sociokulturellt perspektiv
artefakter
Handle http://hdl.handle.net/2043/21344 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics