Ger miljöcertifierade fastigheter fördel på den kommersiella fastighetsmarknaden?

DSpace Repository

Ger miljöcertifierade fastigheter fördel på den kommersiella fastighetsmarknaden?

Details

Files for download
Icon
Pdf
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ger miljöcertifierade fastigheter fördel på den kommersiella fastighetsmarknaden?
Author Abdulrahman, Ahmed ; El Hage, Fadi
Date 2016
English abstract
Title: A study on whether environmentally certified offices are an advantage on the property market. Subject, Course: Building Science, Bachelor Thesis 15 credits Authors: Ahmed Abdulrahman and Fadi El Hage Advisor: Peter Palm Keywords: Environmental Certification, Market Advantage, Signals, Commercial Real Estate The meaning of the environmental certification is that the standard of the technical installation rises in the property. A property that has environmental certification generates lower energy consumption where the certification means that you build with good quality and as well good environmental stewardship. The study aims to investigate whether environmentally certified buildings provide a benefit to the commercial property market and to clarify the companies intend to environmental certification for its property portfolio. The study's purpose has been attacked by a qualitative study in which five respondents on different real estate companies were interviewed in Malmo. There has also been a review of the property companies' websites to get an overall picture of how companies work with environmental certification. In the theoretical framework the signaling theory of Milgrom and Roberts has been used in combination with previous studies and other studies on how market value is affected by the certification. The emphasis of the information collected in the study is based on five different respondents knowledge and experience in working with environmental certification. It has been observed to be of interest to all stakeholders to work for a greener Sweden where everyone is contributing to a more efficient use of resources of the earth's resources. Property owners who contribute with 40 percent of the total energy consumption in Sweden want to join and streamline consumption as it contributes to a positive reputation and that the term is economically viable as it provides a lower operating and maintenance costs. The respondents agree upon that the environmental certification is an acknowledgment that the building was built with good material and is environmental. The benefits of offering environmentally certified offices are among other things, tenants who have certified facilities as a requirement. Environmental certification strengthens and creates better relationships with stakeholders and simultaneously sends qualitative signals directly linked to the brand.
Swedish abstract
Titel: En undersökning av hur vidare miljöcertifierade fastigheter ger fördel på den kommersiella fastighetsmarknaden. Ämne, kurs: Fastighetsvetenskap, Kandidatuppsats 15 hp Författare: Ahmed Abdulrahman & Fadi El Hage Handledare: Peter Palm Nyckelord: Miljöcertifiering, Marknadsfördel, Signaler, Kommersiella fastigheter Att miljöcertifiera innebär att man höjer standarden av den tekniska installationen i fastigheten. Fastigheter som miljöcertifieras ger en lägre energiförbrukning då certifieringen innebär att man bygger med bra kvalitet och med god miljöhänsyn. Studiens syfte är att undersöka om miljöcertifierade fastigheter ger en fördel på den kommersiella fastighetsmarknaden samt tydliggöra företagens avsikt med att miljöcertifiera sitt fastighetsbestånd. Studiens syfte har angripits genom en kvalitativ undersökning där fem personer från fem olika fastighetsbolag intervjuats i Malmö samt att ett studiebesök med Jenny Hartwig på Vasakronan ägdes rum med syfte att komplettera Denell men också för att få en ökad förståelse för miljöcertifiering. Det har dessutom gjorts en granskning av fastighetsföretagens hemsidor för att få en helhetsbild av hur företagen arbetar med miljöcertifiering. I den teoretiska referensramen har signaleringsteorin av Milgrom och Roberts används i kombination med tidigare studier inom samma ämneskategori. Den insamlade informationen i studien grundar sig på fem olika respondenters kunskaper och erfarenheter inom arbetet med miljöcertifiering. Det har observerats vara av samtliga intressenters intresse att jobba för ett miljövänligare Sverige där alla är med och bidrar till en effektivare resursanvändning av jordens resurser. Fastighetsägarna som bidrar med 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige vill vara med och effektivisera energiförbrukningen då det bidrar till ett positivt rykte samt att det på sikt är ekonomiskt lönsamt då det ger en lägre drift -och underhållskostnader. Respondenterna är enliga om att miljöcertifieringen utgör ett kvitto på att byggnaden är uppförd med bra materialval och har god miljöhänsyn. Fördelarna det medför att miljöcertifiera sitt fastighetsbestånd är bland annat att det attraherar de hyresgäster som har det som krav på sig att endast lokalisera sig i miljöcertifierade lokaler. Miljöcertifieringen stärker och skapar bättre relationer med intressenter samtidigt som man sänder kvalitativa signaler som direkt är kopplade till varumärket.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Miljöcertifiering
Marknadsfördel
Signaler
Kommersiella fastigheter
Environmental Certification
Market Advantage
Signals
Commercial Real Estate
Handle http://hdl.handle.net/2043/21358 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics